Ny aftale: 400 mio. kr. til handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

15-10-2016

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en aftale om at afsætte 400 mio. kr. over de næste fire år til en ny handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Som led i handlingsplanen etableres specialiserede socialpsykiatriske afdelinger målrettet en mindre gruppe borgere med særligt komplekse problemer.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om, at der er behov for at sikre, at medarbejdere og beboere på landets botilbud kan føle sig trygge i deres hverdag.

Aftalepartierne er enige om at øremærke 124 mio. kr. til en generel voldsforebyggende indsats på de eksisterende botilbud. 

Initiativerne skal bl.a. styrke medarbejdernes faglige kompetencer, arbejdsmiljøet og forbedre samarbejdet mellem sygehuspsykiatrien og botilbuddene om indsatserne over for mennesker med psykiske lidelser. For eksempel skal et nyt indsatsteam undervise medarbejdere og ledelse på botilbud i, hvordan de undgår konflikter med beboerne, og hvordan de bedst kan reagere i tilspidsede situationer. 

Der skal desuden tilknyttes faste læger til botilbuddene, så der sikres sundhedsfaglige kompetencer og vejledning til botilbuddene, og der igangsættes initiativer, som skal knytte indsatsen i den regionale psykiatri og på botilbud tættere sammen.    

Aftaleparterne er ligeledes enige om, at der er behov for en særlig indsats for en mindre målgruppe af udsatte borgere med udadreagerende og uforudsigelig adfærd, svær psykisk lidelse, komplekse sociale problemstillinger og ofte samtidigt misbrug. Derfor etableres rammer for specialiserede socialpsykiatriske afdelinger til denne målgruppe i psykiatriloven med inspiration fra afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans og med tilknytning af en social og rehabiliterende indsats. 

Som led i aftalen har partierne øremærket 277 mio. kr. til at etablere og drive 150 pladser på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner. 

Afdelingerne samler den psykiatriske behandling, den sociale indsats og misbrugsbehandlingen under samme tag og skal dermed tilbyde en helt særlig indsats og nogle stabile rammer, der skal sikre, at målgruppen får det bedste udbytte af indsatsen.

Afdelingerne vil samtidig sikre en tryg hverdag for både medarbejdere og borgere og mindske antallet af genindlæggelser og tvangsindlæggelser i psykiatrien. Det er aftalepartiernes ambition med etableringen af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger at nedbringe brugen af tvang i forhold til denne gruppe af borgere.  

Læs aftaleteksten 

Fakta om delaftalen

Med handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud afsættes i alt 400 mio. kr. til følgende initiativer:
 

 • Etablering og drift af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger – 277 mio. kr. i perioden 2017-2020, heraf 78 mio. kr. permanent fra 2018.
   
 • Indsatsteam til forebyggelse af vold på eksisterende botilbud – 27,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
   
 • Fast læge på længerevarende botilbud målrettet borgere med psykiske lidelser – 17 mio. kr. i perioden 2017-2020.
   
 • Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene – 6 mio. kr. i perioden 2017-2019.
   
 • Vejledning om videregivelse af oplysninger – 0,1 mio. kr. i 2017.
   
 • Fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug – 8 mio. kr. i 2017-2018.
   
 • Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning – 59 mio. kr. i perioden 2017-2020.
   
 • Justering af reglerne for flytning af borgere med psykiske lidelser – 6,3 mio. kr. i perio-den 2017-2020, heraf 1,8 mio. kr. permanent fra 2018.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet