Støtte til større sammenhæng i sundhedsvæsenet for svage ældre

09-09-2016

Syv projekter over hele landet modtager penge fra en pulje på over 82 mio. kr. Målet er at styrke sammenhængen mellem almen praksis, sygehusene og kommunale sundhedstilbud for de svageste ældre patienter.

Som led i regeringens indsats over for ældre og svage patienter er der afsat 82,4 mio. kr. fra satspuljemidlerne til at skabe større sammenhæng i mødet mellem de ældre og sundhedsvæsenet. 


Pengene, der kommer fra satspuljen for 2016-2019, skal bruges til, at regioner, kommuner og evt. almen praksis afprøver konkrete modeller, som kan skabe mere sammenhæng og bedre samarbejde i indsatsen for de svageste ældre patienter.

Syv projekter over hele landet modtager støtte fra puljen, og projekterne vil bl.a. undersøge metoder til at forebygge, at de ældre får behov for at blive indlagt, forbedre udskrivelsen af de ældre fra sygehuset og forhindre efterfølgende behov for genindlæggelser.

Se beskrivelse af projekterne hos Sundhedsstyrelsen.

Projekterne harmonerer med det udvalgsarbejde, som regeringen sammen med Danske Regioner og KL har sat i gang for at styrke sammenhængen i sundhedsvæsnet. Udvalget forventes at komme med forslag til en samlet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ultimo 2016.

Derudover har regeringen afsat 1,2 milliarder kroner til en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient, og ligeledes igangsat et arbejde med en ny national demenshandlingsplan, som forventes offentliggjort i efteråret 2016.

Læs 'Aftale om ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient'

Fakta:

  • Satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre’ indgår i satspuljeaftalen for 2016-2019, og der er afsat 82,4 mio. kr.
  • Målgruppen for puljen er de svageste ældre patienter, der har kontakt til sygehus og almen praksis og samtidig har behov for af hjælp fra kommunens hjemme- eller sygepleje i eget hjem, plejebolig eller på plejecenter.
  • Syv større projekter modtager støtte. De skal igangsættes inden udgangen af 2016 og afsluttes inden udgangen af 2019.
  • Der gennemføres en national evaluering af projekterne, som skal understøtte, at de gode erfaringer efterfølgende kan udbredes til andre regioner og kommuner.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet