Sundhedsplejersker skal finde og hjælpe familier med brug for støtte

01-12-2017

Den tidlige indsats over for udsatte og sårbare børn skal styrkes ved hjælp af sundhedsplejersker. Derfor uddeles 76,1 mio. kr. fra satspuljemidlerne nu til 17 kommuner, hvor sundhedsplejen skal være mere systematisk med at finde familier, der har dårlig trivsel.

Sundhedsplejersker i en række kommuner skal forstærke og målrette hjælpen til sårbare familier, der af forskellige grunde har udfordringer med at få hverdagen til at fungere.

17 kommuner har fået penge fra satspuljen for 2017-2020 til systematisk at opspore og støtte sårbare og udsatte børn og familier, hvor mor eller far f.eks. rammes af fødselsdepression, alvorlig sygdom i familien eller belastes af misbrug, dårlige boligforhold, arbejdsløshed eller vold i hverdagen.

Målgruppen kan også være enlige, velfungerende forældre, der overraskes af den store arbejdsbyrde med et lille barn, forældre, der er meget unge eller umodne, selv har haft en dårlig barndom eller mangler gode rollemodeller, der kan vise dem, hvordan man passer og plejer børn.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Vi skal sætte hurtigere ind, der hvor de dårlige forhold får betydning for sundhed og trivsel hos det lille barn. Lige nu ser vi alt for mange børn, der vokser op under betingelser, som samfundet ikke kan ignorere. Her er det min forventning, at kommunerne vil fokusere på at give børn fra sårbare familier en bedre start på livet ved systematisk at sætte tidligere ind og skabe trygge rammer.

Se en liste over de kommuner, der får del i pengene 

Projekterne målretter indsatsen fra sundhedsplejen ved at blive mere præcise på, hvilke familier, der skal have flere besøg end de anbefalede og på hvilket grundlag, så de kan få tilbud om f.eks. praktisk støtte i hjemmet, psykologsamtaler eller gruppetilbud med ligesindede.

Med udvalgte og veldokumenterede metoder introduceres en niveauinddeling af sundhedsplejeydelser på fire niveauer, sådan som det er kendt fra svangreomsorgen.

Det styrker sundhedsplejerskernes vurdering af, hvilke behov familierne har for yderligere indsats, når den generelle indsats ikke er tilstrækkelig.

Sundhedsplejens samarbejde med socialforvaltningen og dagtilbuddene skal også udvikles.

Fakta

Satspuljepartierne afsatte med aftalen for 2017-2020 ca. 82 mio. kr. til at styrke sundhedsplejens opsporende indsats over for sårbare børn og familier.

Heraf går 76,1 mio. kr. altså nu til 17 udvalgte kommuner.

Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 til evaluering af indsatsen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet