Sundhedsminister vil af med den geografiske ulighed i sundhed

18-01-2017

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil have bedre lægedækning i Danmark og komme den geografiske ulighed i sundhed til livs. I samarbejde med blandt andre Folketingets partier, regioner, universiteter og lægernes organisationer vil ministeren derfor realisere flere af de forslag, som regeringens Lægedækningsudvalg i dag har lagt frem.

Regionerne skal have mere fleksible muligheder for at drive regionsklinikker. Der skal uddannes flere praktiserende læger og optages flere lægestuderende i Aalborg. Og de praktiserende læger skal i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov.

Det er nogle af de konkrete initiativer, som ifølge regeringens Lægedækningsudvalg bør gennemføres for at sikre en bedre lægedækning. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil i samarbejde med blandt andre regionerne, lægernes organisationer, universiteterne og de lægelige videreuddannelsesregioner arbejde videre med flere af forslagene og søge opbakning fra Folketingets partier til at gennemføre dem. 

Vi skal af med den geografiske ulighed i sundhed. Og derfor skal alle, uanset hvor de bor, og hvad de fejler, have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Danskerne skal trygt kunne regne med, at de kan få den nødvendige lægebehandling.

Siger sundhedsministeren og fortsætter:

Det er ikke bare i Danmarks yderområder, at der er mangel på læger. Det er også et problem i flere udsatte boligområder og større byer. Det skal vi have gjort noget ved, og i regeringen er vi klar til at realisere flere af udvalgets anbefalinger. Nu håber jeg, at der også fra politisk side og faglige kredse vil være opbakning til at gennemføre de nødvendige initiativer for at sikre en bedre lægedækning.
  

For at imødegå lægedækningsproblemerne vil sundhedsministeren bl.a. søge opbakning til, at regionerne kan drive klinikker med regionsansatte læger i mere end 4 år ad gangen. Det skal gøre det nemmere for regionerne at planlægge driften af regionsklinikkerne og rekruttere læger, som ikke selv ønsker at investere penge i deres egen praksis og påtage sig et driftsansvar i det daglige.
 
Optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet skal også øges med 50 ekstra pladser årligt. Og samtidig skal en større andel af hoveduddannelsesforløbene rundt om i landet øremærkes specialuddannelsen i almen medicin.
 
For at tilskynde lægerne til at slå sig ned i yderområder og udsatte boligområder, der f.eks. har mange tosprogede og beboere, som står uden for arbejdsmarkedet, lægger regeringen også op til, at praktiserende læger i højere grad skal honoreres efter patienternes behandlingsbehov. Ellen Trane Nørby udtaler:

Der er ingen tvivl om, at det er væsentligt mere krævende, hvis en praktiserende læge har rigtig mange patienter, der eksempelvis har kroniske sygdomme og måske også slås med sociale problemer, end hvis man overvejende har patienter, som er mindre syge. Derfor giver det god mening, at lægerne i højere grad honoreres forskelligt alt efter, hvilke patienter de har i deres praksis.

Forslaget er – ligesom flere andre af Lægedækningsudvalgets anbefalinger – overenskomststof. Hvis det skal blive til virkelighed, er det derfor en forudsætning, at de praktiserende lægers organisation, PLO, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan nå til enighed om en honoreringsmodel som led i en ny overenskomstaftale.

Fakta om Lægedækningsudvalget:

I januar 2016 nedsatte Venstre-regeringen et Lægedækningsudvalg med baggrund i, at der mange steder i Danmark, er udfordringer med lægedækningen.
 
Udvalget fik til opgave at analysere udfordringerne og opstille mulige løsningsforslag, der kan understøtte en mere hensigtsmæssig fordeling af både sygehuslæger og praktiserende læger på tværs af landet.

Med 18 konkrete forslag vil Lægedækningsudvalg skabe bedre lægedækning for danskerne. Udvalget foreslår bl.a. følgende:

  • Regionerne skal have friere rammer til at drive regionsklinikker
  • Optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet skal øges
  • Lægestuderendes klinikophold under studiet skal spredes geografisk bredere ud
  • Dimensioneringen af videreuddannelsen i almen medicin skal øges
  • Samarbejdet på tværs af regionerne om ansættelse af sygehuslæger skal styrkes
  • Praktiserende læger skal i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehovRegioner, kommuner og lægernes organisationer skal samarbejde om at rekruttere og fastholde læger i yderområder og udsatte boligområder
  • Lægestuderende skal i højere grad have mulighed for klinikophold i almen praksis
  • Faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis skal udbredes

Læs 'Lægedækning i hele Danmark - rapport fra regeringens Lægedækningsudvalg' 
 
Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, Sundheds- og Ældreministeriet, herunder Sundhedsstyrelsen, og Finansministeriet har været repræsenteret i Lægedækningsudvalget.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet