Sundhedsministeren: Nyt frikommuneforsøg på sundhedsområdet skal være med til at skabe bedre sammenhæng på tværs

06-07-2017

Et lovforslag vil give et af de nye frikommunenetværk mulighed for forsøg med tværkommunale akutfunktioner. Lovforslaget er netop sendt i høring.

Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen for 2016 at igangsætte et nyt Frikommuneforsøg II i perioden 2016-2020. Her får udvalgte netværk af kommuner mulighed for at afprøve nye velfærdsløsninger.   

Med lovforslaget har regeringen bl.a. godkendt, at frikommunenetværket ” Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde” kan igangsætte og afprøve et omfattende forsøg, hvor de fire kommuner i netværket – Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk – indgår et tæt samarbejde om etablering af en tværkommunal akutfunktion.   

Flere kommuner har i de senere år etableret akutfunktioner, som bl.a. har til formål at forebygge, at typisk ældre borgere bliver så syge, at de skal indlægges på et sygehus. Det er borgere, som er udskrevet fra sygehus, men fortsat har behov for særlig hjemmesygepleje.     

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Regeringen ønsker med lovforslaget at fjerne de barrierer, der er, for at kommunerne kan arbejde tættere sammen på akutområdet. Vi ønsker, at de får bedre mulighed for at afprøve samarbejdsformer på tværs af kommunegrænserne. Derfor lægger vi op til, at udvalgte kommuner kan forsøge sig med en større fleksibilitet i forhold til organiseringen af den fælles kommunale akutfunktion. Målet er at sikre en mere målrettet og sammenhængende indsats for borgerne.   

Det er kommunerne, der efter sundhedslovens § 138 er ansvarlige for, at der ydes hjemmesygepleje til personer med ophold i kommunen og dermed også for akutfunktionerne. De fire frikommuner i netværket ønsker at afprøve et nyt og tættere samarbejde på tværs af kommunegrænserne om at etablere og drive en tværkommunal akutfunktion. Målet er at skabe en mere effektiv og driftssikker varetagelse af akutområdet og på den måde et mere sammenhængende forløb for borgere og patienter så tæt på deres eget hjem som muligt.   

Som det er i dag, må kommunerne til en vis grad gerne samarbejde om en fælles akutfunktion. Det særlige ved dette frikommuneforsøg er, at kommunalbestyrelserne i de fire frikommuner vil kunne delegere ansvaret for selve tildelingen af hjemmesygepleje til enhver af de øvrige kommuner i netværket. Det kan man ikke i dag, men det vil blive muligt, hvis den ændring i lov om frikommunenetværk, der netop er sendt i ekstern høring, bliver en realitet.

Fakta om frikommuneforsøgene

Frikommuneforsøget er bygget op om 8 udvalgte netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg inden for hvert deres fælles tema. Denne organisering skal understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats for at løse en fælles samfundsmæssig problemstilling.   

Frikommuneforsøg II følger efter det afsluttede Frikommuneforsøg I, som fandt sted fra 2012-15, og hvor de udvalgte frikommuner afprøvede deres idéer enkeltvis – ikke i netværk eller under bestemte temaer.   

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og øvrige relevante ressortministerier indgår løbende i dialog med frikommunenetværkene i forhold til videndeling og sparring om forsøgsudviklingen. Som led heri stiller ministerierne eksisterende national og international viden til rådighed for netværkene.

Læs lovforslaget på høringsportalen

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet