Ny lov forbedrer behandlingsmulighederne i forhold til varigt inhabile

02-06-2017

Regeringens forslag om at gøre det muligt for læger at give eksempelvis den svært demente eller udviklingshæmmede patient den sundhedsfaglige behandling, han eller hun har brug for – også selvom patienten modsætter sig – er i dag blevet vedtaget af et stort flertal i Folketinget.

De ansatte i sundhedsvæsenet og patientforeningerne har i mange år efterspurgt klare rammer for brugen af tvang over for syge mennesker, som ikke kan tage vare på sig selv. De rammer giver regeringen dem nu, så varigt inhabile patienter kan få de nødvendige undersøgelser og behandling, uden at det sundhedsfaglige personale bryder loven, med patientens pårørendes eller værges klare samtykke til behandling og tvang.

Den nye lov vil forbedre mulighederne for at tage hånd om de svageste patienter i sundhedsvæsenet, lyder det fra sundhedsministeren.

Ellen Trane Nørby siger:   

Jeg er glad for, at vi nu har fundet en løsning, som gør det muligt at hjælpe nogle af de svageste patienter, som ikke selv kan tage vare på sig selv. Vi har med både det nye Tvangsbehandlingsnævn, regler om journalføring af tvang og indberetningspligt også sikret, at vi ikke giver køb på patientens retssikkerhed, ligesom forslaget også tager hensyn til, at f.eks. et livstestamente kan forhindre livsforlængende behandling hos en varigt inhabil. Det er vigtigt for at sikre den enkeltes selvbestemmelse – noget vi også ønsker yderligere beskrevet i behandlingstestamenter.  

Hidtil har det ikke været tilladt for en læge at gennemføre en behandling af en patient, hvis patienten modsætter sig. Og det gælder også, selvom patienten er varigt inhabil, og de nærmeste pårørende eller værge har givet tilladelse til det på patientens vegne. Hvis patienten enten fysisk eller verbalt modsætter sig behandling, har den pårørendes samtykke dermed ikke nogen betydning.

For at sikre patienternes retssikkerhed, oprettes et nyt klagenævn – Tvangsbehandlingsnævnet – som kan behandle klager over beslutninger om anvendelsen af tvang, ligesom der indføres regler om journalføring og indberetning af beslutninger om tvang, så det bliver muligt at overvåge tvangsanvendelsen.

Ellen Trane Nørby siger:

Jeg vil gerne understrege, at tvangsbehandling kun skal anvendes som sidste udvej i vores bestræbelser for at drage omsorg for syge mennesker, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Alle alternativer til tvang skal med andre ord være forsøgt, før der anvendes tvang. 

Den nye lov om anvendelse af tvang ved behandling af varigt inhabile indeholder derfor regler om, at et tvangsindgreb skal være så skånsomt og kortvarigt som muligt og stå i rimeligt forhold til formålet med indgrebet, og at det mindst indgribende indgreb skal anvendes, hvis det er tilstrækkeligt til at opnå formålet.

Regeringens lovforslag blev vedtaget af et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Loven, som træder i kraft den 1. januar 2018, skal evalueres tre år efter dens ikrafttræden.   

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet