Ny national diabeteshandlingsplan: Færre skal blive syge og flere skal have et bedre liv

14-11-2017

Fire pejlemærker er styrende for en ny national diabeteshandlingsplan til 65 mio. kr. Planen skal styrke forebyggelse, tidlig opsporing af diabetes og målrette behandlingen til den enkelte - både når det handler om børn og voksne.

Diabetes er en sygdom, som har store konsekvenser for dem, der får diagnosen og skal leve med begrænsninger i hverdagen og risikoen for alvorlige følgesygdomme.

Samtidig er diabetes en af de kroniske sygdomme, der rammer flest danskere, så udgifterne til behandling og pleje belaster sundhedsvæsenet væsentligt.

Derfor er satspuljepartierne i Folketinget blevet enige om en ny national diabeteshandlingsplan til 65 mio. kr. Pengene kommer fra satspuljeaftalen 2017-2020.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Hvis vi giver den bedst mulige diabetesbehandling til flest mulige mennesker, er gevinsten enorm. Både for den enkelte patient og familien omkring, men også for samfundet. Med den nationale diabeteshandlingsplan tager vi livtag med de udfordringer, vi står overfor i dag, især når det handler om at forebygge og opdage diabetes tidligere. Men også ved at støtte børn og unge med sygdommen endnu mere, bl.a. med en lige adgang til glukosemålere. Behandlingen skal også indrettes efter den enkelte patient, så vi gør op med den sociale og geografiske ulighed på diabetesområdet.

Fire klare pejlemærker  

Den nye nationale diabeteshandlingsplan er bygget op omkring fire pejlemærker, der skal følges tæt i fremtiden:

  • At færre udvikler type 2-diabetes i fremtiden
  • At børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom
  • At flere patienter har en velreguleret diabetes
  • Et mere sammenhængende behandlingsforløb for diabetespatienter

De 65 mio. kr. er ud fra pejlemærkerne fordelt på 12 konkrete initiativer, der sætter et langsigtet fokus på at styrke forebyggelse, behandling og rehabilitering, så indsatsen løftes til et endnu højere niveau.

”Den nationale diabeteshandlingsplan" 

Visioner for diabetesindsatsen   

Satspuljepartiernes visioner for fremtidens diabetesindsats er bl.a., at forebyggelsesindsatsen er så effektiv, at langt færre mennesker udvikler diabetes. Det er især vigtigt, at børn og unge får gode vaner, som de bruger i voksenlivet.

For de mennesker, der får diabetes, er det afgørende, at det opspores så hurtigt som muligt. Derfor har planen med flere initiativer fokus på en fælles indsats i kommuner og hos den praktiserende læge for en tidlig opsporing af sygdommen. Dermed kommer der færre komplikationer ved sygdommen for den enkelte.

For satspuljepartierne har det også været vigtigt at understøtte, at behandlingen bliver tilrettelagt og målrettet den enkelte patient, uanset om man er barn eller voksen. Patienten skal opleve, at behandlingen foregår i et sammenhængende forløb, så man får de rette tilbud på det rette tidspunkt. Det samme gælder for de rehabiliterende tilbud, så patienten får det bedst mulige liv med en velreguleret sygdom.

Den nationale diabeteshandlingsplan er blevet til på baggrund af et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen, og i samarbejde med Diabetesforeningen har der været afholdt en workshop, hvor patienter og pårørende er blevet hørt.

Citater fra ordførere:   

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet siger:

Jeg glæder mig over den samlede plan, hvor vi sikrer bedre forhold generelt for dem, der rammes af diabetes. Særligt har det været vigtigt at få sat fokus på forebyggelse, såvel tiltag som kan forebygge sygdommens opståen, som tiltag der kan reducere, at der udvikles alvorlige mén af sygdommen. Vi har haltet noget efter, når det gælder at få ny teknologi taget i brug - det retter vi også op på.

Sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti siger:

Jeg er oprigtig glad for, at vi tager fat i den tidlige indsats og opsporing, både for type 1- og type 2-diabetes. Samt, at vi nu lander en aftale om glykosesensorer og insulinpumper, der hjælper mange børn og unge.

Sundhedsordfører Jane Heitmann fra Venstre siger:

Når én i familien bliver syg, rammer det ofte hele familien hårdt. Særligt når børn bliver syge, trækker det store veksler på hele familien. For os i Venstre er det afgørende, at vi styrker både forebyggelsen, den tidlige indsats og samtidig hjælper både den enkelte og familien til et godt liv med de udfordringer, som sygdommen naturligt giver. Med handlingsplanen her, tager vi et vigtigt skridt, både i forhold til at forebygge at danskerne får diabetes men også i forhold til at sikre både børn og voksne et godt liv med diabetes, når de er ramt.

Sundhedsordfører May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance siger:

Det er glædeligt, at der igangsættes initiativ med henblik på, at patienter kan blive undersøgt for flere sygdomme på samme tid og under samme tag og én behandlingsansvarlig læge. Samt at børn og unge med type 1 diabetes fremover kan få mulighed for en glukosemåler uanset, hvor man bor.

Sundhedsordfører Pernille Schnoor fra Alternativet siger:

Det har været særligt vigtigt for mig, at vi har fokus på den tidlige indsats og forebyggelse, så færre udvikler type 2-diabetes, og at vi også anerkender, at samfundsmæssige strukturer kan være medvirkende til at forværre type 1-diabetes, og at flere udvikler type 2-diabetes.

Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen fra Socialistisk Folkeparti siger:

Jeg er meget glad for, at vi nu endeligt har sikret, at unge med type 1-diabetes kan få nødvendige teknologiske hjælpemidler, som kan lette deres hverdag. Og jeg ser frem til, at vi kan arbejde videre med den forebyggende indsats i forhold til type 2-diabetes.

Sundhedsordfører Brigitte Klintskov Jerkel fra De Konservative siger:

Det er fantastisk, at vi nu er blevet enige om at afsætte 65 mio. kr. til en ny diabeteshandlingsplan. Ubehandlet diabetes kan give alvorlige og invaliderende følgesygdomme. Derfor er det vigtigt, at vi fokuserer på at lave et godt, forebyggende arbejde.

World Diabetes Day    

Tirsdag den 14. december er World Diabetes Day, og Diabetesforeningen uddeler derfor en række forskningslegater. Ved arrangementet kl. 17.30 i Diabetesforeningens lokaler, Toldbodgade 33, vil det være muligt at træffe både sundhedsminister Ellen Trane Nørby og en række af de sundhedsordførere, der står bag den nye nationale diabeteshandlingsplan.

Om diabetes
  • Diabetes er en kronisk stofskiftesygdom, hvor patienten har kronisk forhøjet blodsukker. Type 1-diabetes udvikler sig af sig selv, mens type 2-diabetes ofte skyldes livsstil.
  • 250.000 danskere lever i dag med diabetes, og antallet af diabetikere er fordoblet siden 1997. Stigningen i diabetes-tilfælde skyldes en kombination af det stigende antal overvægtige danskere, en ældre befolkning, længere overlevelse pga. bedre behandling og tidligere diagnostik af diabetes.
  • Diabetes koster hvert år samfundet ca. 3,2 mia. kr. til bl.a. behandling, pleje og tabt produktion.
  • Der er tidligere vedtaget nationale diabeteshandlingsplaner i 1994 og 2003.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet