Satspuljeaftale: Ældreplejen får et nyt videnscenter og et nyt uafhængigt tilsyn

13-11-2017

Der er 326,6 mio. kr. på vej til initiativer, der styrker den danske ældrepleje. Det er resultatet af den aftale, som regeringen netop har indgået med satspuljepartierne. De svage ældre skal opleve mere værdighed, livskvalitet og hjemlighed i plejen.

Det er VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der står bag en ny satspuljeaftale på ældreområdet.

Et nyt videnscenter ser dagens lys. Et nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje med bl.a. et udgående rejsehold. Formålet er at støtte kommunernes arbejde med værdig pleje ved hjælp af konkrete initiativer, rådgivning og kompetenceudvikling. Der afsættes 60,2 mio. til initiativet.

Ældre og deres pårørende skal have lettere ved at finde det plejehjem, der passer til den ældre. Derfor etablerer satspuljepartierne en plejehjemsportal med oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger i Danmark. 12,5 mio. kr. afsættes.
For at sikre tilstrækkelig værdig pleje og omsorg på landets plejehjem og i hjemmeplejen er partierne enige om etablere et nyt uafhængigt tilsyn på ældreområdet. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der i en forsøgsperiode skal føre et risikobaseret tilsyn med fokus på pleje og omsorg. 60 mio. kr. afsættes.

Plejehjemmet er beboernes hjem. Det er ikke en institution, hvor man opholder sig midlertidigt. At skabe et godt liv for plejehjemsbeboere handler i høj grad om hjemlighed. Der afsættes en pulje på 19,7 mio. kr. til at skabe mere hjemlige rammer på plejehjem.
Satspuljepartierne vil understøtte og udvikle kommunernes arbejde med rehabiliteringsforløb for særligt svage og udsatte ældre. Kommunerne får en pulje på 34 mio. kr. til forsøg med forskellige rehabiliterende tilgange. Formålet er at få udviklet og udbredt de bedste metoder.

Ensomhed er meget udbredt blandt ældre, der modtager hjemmehjælp. 50 pct. føler sig ofte - eller en gang imellem - uønsket alene. Der etableres en pulje på 28,8 mio. kr. til et fællesskabsklippekort i 8-10 kommuner, der bl.a. kan anvendes til ekstra hjælpe til ledsagelse til aktiviteter og tilbud i civilsamfundet, der modvirker ensomhed.

Som pårørende til et langvarigt sygt menneske er man selv i øget risiko for at blive syg med psykisk eller fysisk sygdom, mistrives, blive stresset, ensom og socialt isoleret. Derfor afsætter satspuljepartierne 15,8 mio. kr. til en national udbredelse af kursusforløbet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

En forsøgsordningen skal give demensramte, der bor i eget hjem, mulighed for at få transport til fritidsformål, besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud m.v. Cirka fem kommuner kan søge om midler til transport og ledsagelse i en pulje på 44,7 mio. kr.
En stor andel af ældre, som bor i plejebolig, oplever underernæring og vægttab. Satspuljepartierne er derfor enige om at etablere en pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser. Der afsættes 13,5 mio. kr.

Nogle ældre har brug for støtte til at tackle sorg, kriser og livsfortrydelser. Derfor afsættes 1,9 mio. kr. til initiativer, der skal medvirke til, at de ældre ikke føler sig ensomme og oplever at stå alene med deres bekymringer.
Satspuljepartierne afsætter 31,6 mio. kr. til at finansiere den politiske aftale, der skal forebygge konkurser blandt private hjemmeplejefirmaer og afbøde konsekvenserne i tilfælde af fremtidige konkurser.

Fakta om satspuljeaftalen 2018-2021

Med satspuljeaftalen fordeler satspuljepartierne i alt 326,6 mio. kr. til følgende initiativer på ældreområdet:

• Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje: 60,2 mio. kr. (2018-2021)
• Plejehjemsportal: 12,5 mio. kr. (2018-2021)
• Styrket tilsyn på ældreområdet: 60 mio. kr. (2018-2021)
• Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 19,7 mio. kr. (2021)
• Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre: 34 mio. kr. (2018-2020)
• Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse: 28,8 mio. kr. (2018-2021)
• National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende: 15,8 mio. kr. (2018-2021)
• Informationskampagne om inkontinens: 1 mio. kr. (2018)
• Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab: 13,5 mio. kr. (2018-2021)
• Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose: 44,7 mio. kr. (2018-2021)
• Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse: 1,9 mio. kr. (2018)
• Finansiering af politisk aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen: 31,6 mio. kr. (2018-2021)
• Administrationsudgifter: 2,9 mio. kr. (2018-2021)

Læs aftaleteksten for satspuljen på ældreområdet 2018-2021 (PDF)

Aftalen på ældreområdet er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet