Regeringen er utilfreds med kommunernes skatteresultat

16-10-2017

Kommunerne har vedtaget budgetter og skatteprocenter for 2018. Samlet set stiger kommuneskatten næste år. Det udløser en økonomisk sanktion. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll er ikke tilfreds med kommunernes skatteresultat.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

I 13 kommuner vil skatten falde næste år med samlet ca. 92 mio. kr. til glæde for borgere og virksomheder. Omvendt vil kommuneskatten stige i 4 kommuner med samlet ca. 174 mio. kr. Det betyder en skattestigning på i alt ca. 82 mio. kr.

I økonomiaftalen havde regeringen ellers aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for at nedsætte skatten med samlet 250 mio. kr. Der blev derfor afsat en pulje til skattelettelser.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

"Jeg er simpelthen ikke tilfreds med, at kommuneskatterne samlet stiger med 82 mio. kr. Især fordi kommunerne netop har kunnet få tilskud til at lette skatten. Det er et klart brud på vores aftale. Det vil naturligvis resultere i en sanktion.

Det betyder også, at vi i forbindelse med forhandlingerne om JobReform II vil lægge op til at sætte bundskatten ned med 332 mio. kr. – så vi opnår en samlet skattenedsættelse på 250 mio. kr. som forudsat.”

- Simon Emil Ammitzbøll

I medfør af gældende lov sker en krone-til-krone modregning i statens bloktilskud til kommunerne. Sanktionen sker som en kollektiv modregning for alle kommuner. Det er fordi, de fire kommuner, der hæver skatten, på forhånd havde fået dispensation. Derfor bliver de 4 kommuner ikke individuelt sanktioneret.

Nu skal kommunerne indberette budgetoplysninger om service- og anlægsudgifter for 2018. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at offentliggøre de foreløbige budgettal i efteråret. Danmarks Statistik offentliggør de endelige budgettal i januar 2018.

Fakta

    • Kommuner opkræver personskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift for erhvervsejendomme.
    • Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne arbejde for en samlet skattenedsættelse på 250 mio. kr. For at understøtte dette er der afsat en tilskudspulje til at lette indkomstskatter for 450 mio. kr. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021.
    • Hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Modregningen vil i udgangspunkt bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.
    • Der er afsat en ramme på 200 mio. kr. til, at nogle kommuner kan sætte skatten op. Fire kommuner (Odense, Slagelse, Holbæk og Halsnæs) har fået dispensation til at hæve skatten i 2018, og de vil være undtaget for en individuel sanktion.
    • De indberettede oplysninger er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående regulering i bloktilskuddet vil foreligge i december.

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Nils Majgaard Jensen, nmj@oim.dk / tlf. 41 85 14 49
Presse- og kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@oim.dk / tlf. 22 46 64 70