Sundhedsminister opfordrer regioner til større fokus på tvang i psykiatrien

25-10-2017

Sundhedsstyrelsens opgørelse over tvang i psykiatrien for 2016-2017 viser en stigning i anvendelsen af tvang over for psykiatriske patienter. Regionerne skal stramme op for at nå målet om at halvere tvang i 2020, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Der er bred enighed om, at brugen af tvang over for patienter i psykiatrien skal reduceres.

Men nye tal tyder på, at det i forhold til forrige opgørelse går den forkerte vej i flere regioner med brugen af f.eks. beroligende medicin, fastholdelse og fiksering med bælte.

Sundhedsstyrelsens nye opgørelse over tvang i psykiatrien viser, at den samlede brug af tvang over for både børn, unge og voksne er steget i fra 1. juni 2016 til 30. juni 2017, når der måles på både andel og antal personer, der berøres af tvang.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

For mig siger tallene, at der ude i regionerne ikke bliver arbejdet hårdt nok på at undgå tvang i psykiatrien, som kan være en voldsom oplevelse for en patient. Tvang kan nogle gange være nødvendig for at undgå, at en patient gør skade på sig selv eller på andre, men når vi har aftalt, at færre patienter skal udsættes for tvang, så er det ikke acceptabelt, at det går den anden vej. Her forventer jeg, at regionerne strammer op.

Med finanslovsaftalen for 2014 blev det aftalt, at anvendelsen af tvang skal halveres frem til 2020. Og efterfølgende blev der indgået partnerskabsaftaler med de fem regioner om at halvere brugen af bælter og generelt mindske brugen af den øvrige tvang.

Tilbagegang i Region Midtjylland  

I forhold til den såkaldte baseline, altså niveauet for tvang da aftalen om halvering blev indgået i 2014, er der samlet sket et fald i andelen af personer, der bæltefikseres.

Men den nye opgørelse viser store regionale forskelle.

Eksempelvis er andelen af personer, der bæltefikseres, faldet markant i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Men i Region Midtjylland stiger brugen af bælter over for patienterne i psykiatrien.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Det går heldigvis fremad i både Region Hovedstaden og i Region Syddanmark, og det er flot. Men der er desværre regioner, der er langt fra at nå i mål med det, vi har aftalt i partnerskabsaftalerne. De regionale forskelle fortæller mig, at hvis der er tilstrækkelig fokus fra ledelsen i psykiatrien og fra regionsrådet, så kan det godt lade sig gøre at nedbringe brugen af tvang. Det har regionerne i den seneste økonomiaftale med regeringen også lovet at gøre endnu mere ud af, så det vil jeg selvfølgelig holde dem op på.

Bekymring over tvang mod børn og unge

Stigningen i brugen af tvang over for børn og unge er særlig bekymrende, mener sundhedsministeren.
Andelen af børn og unge, der berøres af tvangsforanstaltninger er steget fra 20,1 pct. i opgørelsen fra 2015/2016 til 23,6 pct. i den nye opgørelse for 2016/2017

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

Hver gang et barn bliver udsat for tvang, opstår der en traumatisering, som barnet og forældrene skal leve med fremover. Tvangsoplevelser er simpelthen noget af det hårdeste ved at være indlagt for et barn eller et ungt menneske. Så her har regionerne en særlig forpligtelse til at prioritere deres indsats for at nå målsætningen.

Sundhedsstyrelsen afholder et temamøde om forebyggelse af tvang over for børn og unge i november måned med deltagelse af blandt andet fagfolk fra regioner og kommuner.

Sundheds- og Ældreministeriet har desuden i samarbejde Børnerådet og Psykiatrifonden netop udarbejdet informationsmateriale om tvang til børn og unge i psykiatrien.

I de igangværende satspuljeforhandlinger ønsker regeringen også at støtte initiativer, der kan nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien.

Læs: Monitorering af tvang i psykiatrien – opgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

På baggrund af resultaterne i den nye opgørelse vil Sundhedsstyrelsen bede alle fem regioner om at redegøre for udviklingen, samt hvilke indsatser og ledelsesmæssige skridt regionerne vil tage for at sikre nedbringelsen af tvang.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet