Nyt udspil: Regeringen vil forebygge konkurser i ældreplejen

02-09-2017

Med afsæt i et serviceeftersyn af lovgivningen på hjemmehjælpsområdet offentliggør regeringen i dag et nyt udspil, der skal forebygge, at private hjemmeplejefirmaer går konkurs, og at ældre kommer i klemme.

Siden 2010 er omkring 40private firmaer, der har indgået aftaler med kommunerne om at leverehjemmepleje, gået konkurs. Hver gang det sker, stiller det de berørte borgere,medarbejderne og kommunerne i en vanskelig situation.

Med en række konkrete initiativer vil regeringen med ældreminister Thyra Frank,innovationsminister Sophie Løhde og økonomi- og indenrigsminister Simon EmilAmmitzbøll i spidsen forebygge konkurserne i ældreplejen, der skaber utryghedhos de ældre, deres pårørende og de ansatte og giver kommunerne problemer.

Ældreminister Thyra Frank siger:   

Vi ved, at mange ældre er glade for selv at kunne vælge hjemmehjælp. Mendet skal være et trygt valg. Det er meget ulykkeligt for både borgere ogansatte, når plejefirmaer må give op. Derfor skal vi forebygge, så godt vi kanog skulle skaden ske – at et plejefirma går konkurs – så skal alle kommunerhave beredskabsplaner på plads. Det sikrer vi med ny – nødvendig – lovgivningpå ældreområdet og en forbedret aftale med kommunerne om udbudsprocessen.  

For at forhindre konkurserne vil regeringen bl.a. ændre serviceloven, såkommunerne forpligtes til løbende – og mindst en gang årligt – at efterberegnederes afregningspriser. Serviceeftersynet viser nemlig, at omkring hver tredjekommune undlader at justere de kommunalt fastsatte priser, og det kan betyde,at de private firmaer, der har kontrakt med kommunerne, får en lavere pris:

Simon Emil Ammitzbøll siger:    

Vi skal have mere konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. Men rammernefor, at private kan løse flere opgaver, skal være i orden – både af hensyn tilborgerne og de private virksomheder, der skal konkurrere på fair vilkår. Meddette udspil viser vi vejen for kommunerne, så de kan forebygge konkurser.    

Serviceeftersynet viser også, at det kun er halvdelen af kommunerne, der har enberedskabsplan, som beskriver, hvordan de håndterer en konkurs blandt privateleverandører. Det gør kommunerne alt for sårbare, og derfor vil regeringenforpligte kommunerne til at have beredskabsplaner.

Sophie Løhde siger:     

I første omgang skal vi så vidt muligt forebygge konkurser i ældreplejen. Vikan dog aldrig garantere, at der ikke er private firmaer, som må dreje nøglenom. Men vi skal sikre, at ingen ældre kommer i klemme, hvis situationen opstår.Og derfor vil vi gøre det lovpligtigt for alle kommuner at udarbejdeberedskabsplaner, så vi sikrer, at de ældre fortsat får den hjælp, de har brugfor.

Regeringen har inviteret Folketingets partier til forhandlinger om udspilletden 7. september i Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs serviceeftersynet ’Undersøgelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet’

Fakta: Sådan vil regeringen forebygge konkurser i ældreplejen

Regeringens udspil til forebyggelse af konkurser i ældreplejen indeholderfølgende initiativer:

·         Krav om kommunaleberedskabsplaner
Regeringen ønsker at ændre serviceloven, så kommunerne forpligtes til atudarbejde beredskabsplaner for håndtering af konkurser på hjemmehjælpsområdet.

·         Løbende efterberegning afafregningspriser
En ændring af serviceloven skal forpligte kommuner, der anvender engodkendelsesordning, til med faste mellemrum – og mindst én gang årligt – atsikre, at deres afregningspriser reelt afspejler kommunens aktuelle udgifter.

·         Krav om bankgaranti
Regeringen vil indgå aftale med KL om, at kommunerne skal stille krav ombankgaranti ved indgåelse af kontrakt med private leverandører af hjemmehjælp.

·         Bedre leverandørstyring
En aftale med KL skal sikre, at kommunerne gennemfører bedre udbud ogsystematisk følger op på deres leverandører, så de hurtigt kan opfangefaresignaler på, at en leverandør er i økonomiske vanskeligheder ellermisligholder kontraktforhold.

·         Virksomhedsoverdragelse
Flere kommuner er usikre på reglerne for virksomhedsoverdragelse i forbindelsemed konkurser. Beskæftigelsesministeriet vil derfor udarbejde en vejledning tilkommunerne om reglerne på området.

·         Bedre information om det frievalg
Kommunerne skal forbedre deres information til borgerne om, at de har mulighedfor at vælge en privat hjemmeplejeleverandør.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet