Regeringen vil sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

07-09-2017

Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene.

Det skal være slut med unfair konkurrence mellem offentlige aktører og private virksomheder.  Derfor præsenterer regeringen et udspil, som skal begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner i dag udfører. 

Fremover skal statslige institutioner således ikke udføre rådgivning eller kursusaktiviteter i konkurrence med private, kommuner skal ikke sælge viden om it-systemer i konkurrence med private it-rådgivningsvirksomheder eller lade bibliotekerne udlåne bageudstyr - for blot at nævne et par eksempler på områder, hvor private virksomheder er udsat for unfair konkurrence fra det offentlige.

 

Innovationsminister Sophie Løhde siger:

”Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på at løse velfærdopgaver, der giver værdi og kvalitet for borgerne, inden for eksempelvis dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Kommuner og andre offentlige myndigheder skal ikke i unfair konkurrence med private virksomheder udføre opgaver, der hører hjemme i den private sektor. Og med det udspil, regeringen præsenterer i dag, sikrer vi, at der bliver sat en stopper for, at den offentlige sektor løser opgaver, der ligger langt ud over det offentliges kerneopgaver.”

- Sophie Løhde

 

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Private virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for vækst, og det har de ikke, når stat, regioner og kommuner med skattekroner i ryggen udkonkurrerer dem. Den unfair konkurrence skal vi stoppe. Med dette udspil har vi lyttet til erhvervslivet. Vi vil sætte ind på en bred front og give vores erhvervsvirksomheder et større råderum, blandt andet med nye og mere klare regler, som begrænser offentlig erhvervsaktivitet. Det er ret og rimeligt, når det er virksomhederne, som sikrer vækst og velfærd i Danmark.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

”Det er virksomhederne, der skal drive erhvervsvirksomhed i Danmark – ikke det offentlige. Det er virksomhederne, som i sidste ende finansierer den offentlige sektor, og virksomhederne kan derfor ikke være tjent med at blive udkonkurreret af det offentlige på et unfair grundlag. Jeg er glad for, at vi med udspillet nu får sat tydelige hegnspæle op for de offentlige aktiviteter. Vi tager et stort og vigtigt skridt med den nye lovgivning på området. Samtidig giver vi virksomhederne et sted, hvor de kan klage. I dag oplever mange virksomheder, der er blevet udsat for unfair konkurrence, at de bliver kastebold mellem forskellige myndigheder. Det gør vi op med nu.”

- Brian Mikkelsen

 

Forud for udspillet har regeringen bl.a. holdt et dialogmøde med flere erhvervsorganisationer, KL og Danske Regioner, som har bidraget med konkrete eksempler på, hvor der i dag ikke er fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder.

Erhvervslivet har peget på, at det kan skabe unfair konkurrence, når offentlige institutioner bevæger sig langt ud over deres kerneopgaver og udfører opgaver, som private virksomheder også udfører. Det kan bl.a. skyldes, at det offentlige – i modsætning til private virksomheder – har den fordel, at de ikke kan gå konkurs, ligesom de ikke altid er underlagt indtjeningskrav. Derfor er der en risiko for, at offentlige institutioner prissætter erhvervsaktiviteter for billigt, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at private virksomheder bliver udkonkurreret af det offentlige på grund af ulige vilkår. Det vil regeringen sætte en stopper for.

Den private sektor er grundlaget for, at vi har råd til den offentlige velfærd. Det er derfor en prioritet for regeringen at skabe de bedst mulige rammevilkår for private virksomheder. 

Udspillet om fair og lige konkurrence indeholder tre overordnede temaer med en række initiativer, som skal sikre en mere fair og lige konkurrence:

1. Klarere regler og begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter: Kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsaktivitet skal lovfæstes og strammes. Desuden vil regeringen begrænse den adgang til offentlig erhvervsaktivitet, der i dag følger med anden lovgivning, f.eks. finansloven og biblioteksloven.  

2. Fair prissætning og lige vilkår: Regeringen vil med afsæt i anbefalinger fra OECD sikre, at priser fra offentlige aktører ikke er konkurrenceforvridende. 

3. Bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne om offentlig erhvervsaktivitet: Regeringen vil etablere en ny klagemyndighed, der på baggrund af klager kan tage stilling til, om erhvervsaktiviteter i stat, regioner og kommuner er lovlige, og om prissætningen er rigtig. 

 Regeringen vil snarest invitere Folketingets partier til at drøfte udspillet.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Chefkonsulent Hanna Ege, hke@oim.dk, tlf. 41 85 14 23

Se det fulde udspil her