Udredningen for demens skal samles på færre enheder

15-09-2017

Som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan skal udredningen samles på færre enheder. Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet anbefalinger til den fremtidige organisering, som der fra politisk side er afsat 145 mio. kr. til at realisere.

Forskellen på kvaliteten i udredningen er for stor, og der er behov for at gøre indsatsen for mennesker med demens langt mere ensartet. Det var et af budskaberne, da regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen sidste år blev enige om en ny national demenshandlingsplan til 470 mio. kr.

En af anbefalingerne i demenshandlingsplanen er, at der er behov for at gentænke organiseringen af demensudredningen med henblik på at sikre høj og mere ensartet kvalitet og mere sammenhængende forløb for borgere med demens på tværs af landet.

Sammenlagt er der i dag mere end 30 enheder i Danmark, der udreder for demens, og med udgangspunkt i demenshandlingsplanen har Sundhedsstyrelsen derfor haft til opgave at udarbejde anbefalinger, der skal være med til at tegne det fremtidige Danmarkskort på området, hvor demensindsatsen samles på hovedfunktionsniveau på et mindre antal tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der er afsat i alt 145 mio. kr. fra 2017-2019 til regionernes udgifter ifbm. omorganisering, indkøb af relevant udstyr, etablering af udgående funktioner og til kapacitetsudvidelse.

Der er enighed mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om implementering af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og at der ved implementeringen af anbefalingerne skal tilstræbes en geografisk spredning af udrednings- og behandlingsenhederne.

Det næste skridt er nu, at Danske Regioner og de enkelte regioner skal sikre den praktiske implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger frem mod 2019.

Med afsæt i regionernes afrapportering til Sundhedsstyrelsen vil Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner følge op på implementeringen af anbefalingerne i økonomiaftalen for 2019.

Det endelige antal udredningssteder er ikke fastlagt, men aftalen er, at det nuværende antal på omkring 30 skal halveres.

Læs mere om demenshandlingsplanen

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet