Mulige løsninger på manglende data om udlændinges uddannelse indgik i udvalgsarbejde fra start

26-08-2018

Kommentar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til artikel i NORDJYSKE Medier.

NORDJYSKE Medier bringer i dag en artikel om den kommunale udligning. Her påstås det, at ”et tip om, at millioner blev fordelt forkert, blev ignoreret” af Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Artiklen handler om, hvordan udvalget har arbejdet med en problemstilling om indvandreres medbragte uddannelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan i forhold til artiklen i NORDJYSKE Medier oplyse følgende:

Den problemstilling, som Lemvig Kommune rejste i 2014, er ét af de emner, som er taget med i Finansieringsudvalgets arbejde fra opstarten i 2015. Dette har økonomi- og indenrigsministeren også oplyst over for Folketinget.

NORDJYSKE Medier har søgt om aktindsigt i Finansieringsudvalgets og Økonomi- og Indenrigsministeriets arbejde med datagrundlaget for uddannelseskriterierne. Avisen har her blandt andet fået notatet ”Elementer i opgørelsen af udgiftsbehov”. Det notat blev udarbejdet forud for Finansieringsudvalgets møde den 21. oktober 2015 til opstart af arbejdet og blev behandlet på mødet. I notatet er forskellige mulige problemstillinger i udligningssystemets udgiftsbehovsopgørelse skitseret. Om uddannelseskriterierne står der: 

”Kriterierne opgøres med bl.a. uoplyst uddannelse, hvilket indebærer, at højt uddannet udenlandsk arbejdskraft udgør en stigende andel af kriteriet, da Danmarks Statistik ikke længere indhenter oplysninger om indvandres medbragte uddannelse til uddannelsesstatistikken. Afgrænsning kan på den baggrund overvejes.”

- Fra notatet "Elementer i opgørelsen af udgiftsbehov"

 

Det fremgår også af det materiale, som NORDJYSKE Medier har fået aktindsigt i, at udvalgets sekretariat løbende har bestilt datatræk fra Danmarks Statistik for at undersøge mulige løsninger.

Der blev undersøgt flere mulige løsninger. I 2016 blev der for eksempel indhentet data fra Danmarks Statistik for at undersøge muligheden for at kombinere oplysninger om uddannelsesniveau med andre oplysninger. Det fremgår også af det materiale, som NORDJYSKE Medier har fået aktindsigt i. Senere blev der så indhentet data, hvor udlændinge blev taget ud af kriteriet. Udvalget har ikke mandat til at bede Danmarks Statistik ændre sine statistikker, da Danmarks Statistik er uafhængig og selv beslutter, hvordan institutionens statistikker udarbejdes.

Problemstillingen er grundigt behandlet i Finansieringsudvalgets endelige rapport fra februar 2018. Der foreslås her en løsning, hvor de relevante kriteriers afgrænsning ændres, så udlændinge ikke tages med i kriteriet. Det er i rapporten begrundet med, at kriteriet dermed fremover ville være uafhængigt af om og med hvilken kvalitet, der blev foretaget undersøgelser af og udarbejdet statistik for udlændinges medbragte uddannelse.

Finansieringsudvalgets arbejde har fra start været tilrettelagt med henblik på, at udvalget skulle afgive sin rapport ved udgangen af 2016. De forskellige problemstillinger, som udvalget har skullet forholde sig til, er blevet behandlet løbende.

Arbejdet blev imidlertid i efteråret 2016 forlænget ét år, så udvalget i sit arbejde kunne tage hensyn til et nyt ejendomsvurderingssystem. Derfor kunne Finansieringsudvalget først aflevere et samlet bud på justeringer af udligningssystemet i begyndelsen af 2018.

Artiklen i NORDJYSKE Medier skal ses i sammenhæng med, at en gruppe kommuner i øjeblikket overvejer at anlægge en retssag om udligningen. Kammeradvokaten har i et notat fra februar 2018 slået fast, at udligningen er administreret efter reglerne, og at der derfor ikke er grundlag for en sådan retssag. 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16