Ny undersøgelse: Ingen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

07-03-2018

Første del af en undersøgelse af, om støj fra vindmøller kan påvirke menneskers sundhed, er nu færdig. De fem andre delundersøgelser er på vej.

Den første delundersøgelse i en større undersøgelse om eventuelle helbredseffekter af vindmøllestøj er nu offentliggjort.

Undersøgelsen finder ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.

Resultaterne tyder imidlertid på, at det at blive udsat for lavfrekvent vindmøllestøj om natten, når man sover, muligvis kan udløse hjerte-kar-sygdomme. Men forskerne bag delundersøgelsen understreger dog samtidig, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder.

Der er derfor behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom.

Seks delundersøgelser i alt

Det videnskabelige arbejde udføres af Kræftens Bekæmpelse efter ønske fra Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Det forventes, at der offentliggøres i alt seks videnskabelige artikler, som peer reviews. Arbejdet finansieres af de nævnte ministerier.

I 2013 igangsatte Kræftens Bekæmpelse undersøgelsen, der ud fra registeroplysninger skal belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, diabetes, forhøjet blodtryk, depression, søvnforstyrrelser og påvirkning af fødselsvægt.

Den første delundersøgelse om en evt. sammenhæng mellem korttidspåvirkning fra vindmøllestøj og akut hjerte-kar-sygdom kan altså ikke bevise en klar årsagssammenhæng mellem sygdommen og vindmøllestøjen.

Fakta om første delundersøgelse:

  • Delundersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental International
  • I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var operative i perioden 1980-2013.
  • Undersøgelsen sammenholder registerdata for slagtilfælde og blodprop i hjertet med, om personen er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage, inden sygdommen opstod.
  • For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støjen fra alle vindmøller inden for en radius på 6 km.
  • I undersøgelsen indgik alle voksne personer, som boede i en bolig, hvor der i mindst en time på to forskellige dage havde været tale om udendørs vindmøllestøj på over 30 dB(A).
  • Forekomsten af blodpropper i hjertet og slagtilfælde blandt denne gruppe personer blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og de danske sygdomsregistre. Som mål for udsættelse definerede forskerne den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i perioden 1-4 dage, før sygdommen opstod, som blev sammenlignet med støjniveauet på en tilsvarende ugedag inden for den samme måned.

Selve artiklen kan findes her.

Sundhedsstyrelsen har oversat artiklens hovedkonklusioner, som kan læses i et notat her.

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet