Her er regeringens nye idrætsinitiativer

12-11-2018

Flere borgere skal dyrke motion og være aktive i idrætsfælleskaber. I dag offentliggøres fire nye idrætsinitiativer og en række anbefalinger.

Flere borgere skal dyrke motion og være aktive i idrætsfælleskaber. Det er regeringens mission. Tre arbejdsgrupper har igennem de sidste måneder undersøgt muligheder for at få flere med. Resultatet er 4 nye idrætsinitiativer og en række anbefalinger, der bliver offentliggjort i en rapport i dag, og som bliver bakket op af 35 mio. kr. fra satspuljen.

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. For når vi bevæger os og dyrker idræt, så får vi det grundlæggende bedre. Det skaber oplevelser og fællesskaber og kan bidrage til bedre sundhed og beskæftigelse.
Regeringen deler derfor DIF’s og DGI’s vision ’Bevæg dig for livet’, hvor målsætninger er, at 50 pct. af befolkningen i 2025 skal være medlem af en idrætsforening, og 75 pct. skal være idrætsaktive.

Regeringens nye idrætsinitiativer:

Inklusion i lokale fælleskaber gennem idræt: Socialt udsatte er den gruppe, der har den laveste idrætsdeltagelse i Danmark. Derfor vil regeringen støtte en indsats for inklusion af socialt udsatte målgrupper i idrætsfællesskaber.

’Motion og fællesskab på recept’: Regeringen vil med inddragelse af idrætsorganisationerne støtte konceptet ’Motion og fællesskab på recept’, hvor der inden for en national ramme kan ydes støtte til en række partnerskabsprojekter. Med projekterne skal der udvikles samarbejde mellem foreninger, kommuner, jobcentre mv., så udsatte borgere i højere grad kan guides til idrætsaktiviteter som led i både sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser.

Esport-strategi: Danmark skal have en national strategi for esport, hvor relevante aktører bliver inddraget i strategiarbejdet, der skal laves i samarbejde mellem Erhvervsministeriet og Kulturministeriet.

Skolenetværk: Indsamling af gode eksempler på samarbejder mellem grundskoler og idrætsforeninger. Formålet er at understøtte, at lokale løsninger bliver delt og stillet til rådighed for alle skoler.

Initiativerne offentliggøres i en rapport sammen med en række konkrete anbefalinger til, hvordan aktører i bl.a. sundhedsvæsen, kommuner, jobcentre og foreningsliv kan samarbejde og iværksætte tiltag og understøtte, at flere borgere bliver fysisk aktive.

Kulturminister Mette Bock siger:

De mest udsatte grupper i samfundet er også de mindst idrætsaktive. Jeg vil gerne gøre en særlig indsats for at lave nye innovative partnerskabsprojekter mellem idrætsaktører og med inddragelse af socialt udsatte, som både sikrer øget idrætsaktivitet, inklusion og meningsfyldte lokale fællesskaber.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

Vi ved, at der lokalt er gode erfaringer med at kombinere motion med en beskæftigelsesrettet indsats. For mig giver det derfor god mening at støtte op om nye initiativer, hvor motion kan understøtte ledige i at komme tættere på arbejdsmarkedet eller forebygge nedslidning af ansatte på arbejdsmarkedet. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet give nye netværk og større selvtillid, hvilket også spiller en rolle, når man skal ind på arbejdsmarkedet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi har en stærk tradition for idrætsfællesskaber i Danmark, som vi godt kan være stolte af. Derfor skal vi også forny os, så endnu flere danskere fremover kan blive en del af de mange gode fællesskaber om en aktiv livsstil, vi har i vores idrætstilbud. Det handler ikke mindst om at sikre, at mennesker, der er syge, eller som er i gang med genoptræning ovenpå et behandlingsforløb kan blive en del af et trænings- og foreningsfællesskab, der i den grad kan gøre en positiv forskel for dem.

Satspuljeaftale

Der er i satspuljeforhandlingerne for perioden 2019-2022 afsat i alt 35 mio. kr. til initiativet ’Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed’ herunder 11,3 mio. kr. til initiativet ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’ og 23,7 mio. kr. til ’Motion og fællesskab på recept’.

Derudover er partierne bag satspuljeaftalen enige om at afsætte yderligere 5 mio. kr. i 2020 således, at der i alt afsættes 40 mio. kr. til idrætsinitiativerne.

Læs mere om satspuljeaftalen her (pdf)

Om regeringens arbejde for øget idrætsdeltagelse

Med afsæt i regeringsgrundlaget og som opfølgning på et temamøde om idræt, som statsministeren afholdt på Marienborg i september 2017, besluttede regeringen at nedsætte tre arbejdsgrupper i starten af 2018: En arbejdsgruppe forankret i Beskæftigelsesministeriet, som har kigget på idræt i et beskæftigelsesperspektiv, en arbejdsgruppe forankret i Sundheds- og Ældreministeriet, der har kigget på idræt i et sundhedsperspektiv, og en tværministeriel arbejdsgruppe forankret i Kulturministeriet, som har haft til opgave at kigge særligt på ministerielle tiltag. Arbejdsgrupperne peger i rapporten på, hvilke uudnyttede potentialer der er for at gøre danskerne mere idrætsaktive i og uden for foreningslivet, og om der kan iværksættes gode samarbejdsinitiativer, som kan øge tilknytningen til arbejdsmarkedet og bidrage til øget sundhed.

Idrætskonference i det nye år

Regeringen holder i 1. kvartal 2019 en konference om status for ’Bevæg dig for Livet’ og regeringens opfølgning på arbejdsgruppernes initiativer og anbefalinger. Konferencen holdes i samarbejde med DIF og DGI.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet