Nyt stort internationalt forsknings – og videnscenter om antibiotikaresistens skal placeres i Danmark

15-11-2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby underskriver i dag på et møde i Seattle en aftale, der skal gøre Danmark til centrum for et stort nyt internationalt forsknings- og videnscenter om antibiotikaresistens.

Danmark tager nu et vigtigt skridt i det internationale samarbejde med at dæmme op for problemer med antibiotikaresistens. 

Det sker, når sundhedsminister Ellen Trane Nørby senere i dag underskriver en erklæring, der skal gøre Danmark til centrum for et nyt stort international videns – og forskningscenter med den foreløbige titel “The International Centre for Interdisciplinary Solutions on AMR”. Målet er, at centeret på sigt vil komme til at have mellem 400-500 hundrede ansatte i Danmark. Sundhedsmister Ellen Trane Nørby siger:

Antibiotikaresistens er en af de største trusler mod folkesundheden. Allerede i dag dør omkring 33.000 europæerne hvert år af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. På globalt plan anslår WHO en vækst til 10 millioner mennesker årligt i 2025 og dermed flere end der dør af cancer. Den udvikling skal vi have vendt gennem et internationalt samarbejde. Derfor er jeg meget glad for og stolt over, at Danmark nu bliver centrum for et stort nyt internationalt videns – og forskningscenter, der skal arbejde med af finde de nye, konkrete løsninger, det på et område, hvor Danmark er et foregangsland.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

De resistente bakterier kender ikke grænser. Danmark er internationalt anerkendt for vores arbejde med antibiotikaresistens både hos mennesker og husdyr. Derfor vil det være godt med et nyt center i Danmark. Det giver os endnu bedre muligheder for i fremtiden at forblive førende på området i takt med, at topforskere kommer til Danmark for at arbejde med den store udfordring.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:

Antibiotikaresistens er et enormt problem ikke mindst for udviklingslandene. Denne problematik vil være en vigtig del af det fremtidige centers aktiviteter.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers siger:

Antibiotikaresistens er en kæmpe samfundsudfordring, der berører rigtig mange mennesker i hele verden. Derfor er det rigtig godt, at vi samarbejder på tværs af landegrænser om det her. I Danmark er vi allerede langt fremme inden for forskningen på området. Den viden skal vi dele og udvikle sammen med eksperter fra hele verden, så den gør en forskel for flest mulige.

Underskrivelsen af erklæringen kommer på baggrund af længevarende drøftelser med blandt andre Verdensbanken om grundlaget for og placeringen af det fælles, internationale videnscenter.  Det kommende researchcenter skal skabe overblik over viden om antibiotikaresistens, og rådgive særligt lav- og mellemindkomstlande om relevant implementering af initiativer til bekæmpelse af antibiotikaresistens i et One Health perspektiv på tværs af veterinær-, human- og miljøsektorerne. 

OM AFTALEN

Der underskrives et såkaldt memorandum of understanding mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet og Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) på den anden.

 

Derefter påbegyndes de nærmere drøftelser etablere det internationale One Health AMR videns- og forskningscenter i Danmark i samarbejde med Verdensbanken og CGIAR System Organization.

The International Centre for Interdisciplinary Solutions on AMR forventes at blive etableret som et selvstændigt videns- og forskningscenter i Danmark. Centeret skal dannes gennem partnerskaber med ledende danske forskningsinstitutioner, de internationale intuitioner og relevante organisationer.

BAGGRUND
Antibiotikaresistens (AMR) er en alvorlig global udfordring, som kan skabe betydelige udfordringer i sundhedsvæsenet, miljøet og fødevareerhvervet. Der er stor forskel på omfanget af uhensigtsmæssig brug af antibiotika i forskellige dele af verden. I Danmark er antibiotika receptpligtig, og der har været tradition for at bruge smalspektret antibiotika. Både det samlede forbrug og forbruget af bredspektret antibiotika er dog også i Danmark steget betydeligt gennem de senere år. Læs mere om antibiotikaresistens hos Statens Serum Institut

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet