400 millioner til sundhedsindsatser

06-09-2018

Dansk Folkeparti og regeringen har afsat 400 millioner kroner over fire år til at løfte en række sundhedsområder på finanslov 2018. Nu skal pengene ud at arbejde og det betyder bla. En styrket indsats for stofskiftepatienter, patienter med sjældne sygdomme og mennesker med spiseforstyrrelser.

Sjældne sygdomme, knogleskørhed, spiseforstyrrelser, akut psykiatrisk udrykningstjeneste og tilskud til medicinsk cannabis og anonyme behandlingstilbud til mennesker med pædofile tanker. Listen er lang over den række af sundhedsområder, hvor regeringen og Dansk Folkeparti ved sidste års finanslovsforhandlinger blev enige om at gøre en særlig indsats.   

Pengene skal i løbet af efteråret blive udmøntet. I den forbindelse siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti tog initiativ til denne pulje. Sammen har vi fået mulighed for at give en række sundhedsfaglige områder et løft, som helt tydeligt kan gøre en forskel for de pågældende patienter. Det gælder for eksempel børn og voksne med sjældne sygdomme.

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt siger:

I Dansk Folkeparti vil vi med denne sundhedspulje sikre, at mennesker med diagnoser, som sjældent er i vælten og ofte marginaliserede, kan få en bedre behandling i vores sundhedsvæsen. Derfor er vi glade for, at vi nu får sat fokus på alt fra BED, Cystisk fibrose, Osteoporose, misbrugere, pædofile, sclerose og stofskiftepatienter med flere, som for nogen af dem slet ingen behandling har i dag, og for andre skal kæmpe for at blive hørt.

Her er den samlede oversigt over initiativerne under Regeringen og Dansk Folkepartis Sundhedspulje og tildelingen af midler 2018-21:   

Akut psykiatrisk udrykningstjeneste 79,9 mio. kr.

I satspuljeaftalen for 2014-2017 afsatte man 8 mio. kr. årligt til et forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri i alle regioner. Evalueringen fra efteråret 2017 viste meget positive erfaringer med projektet. De ca. 80 mio.kr. til akutte psykiatriske udrykningstjenester skal gå til alle regioner.   

Medicinsk Cannabis i alt 83,1 mio. kr.

Over en fireårig periode er der afsat 83,1 mio. kr. Størstedelen af pengene skal gå til, at patienter kan få 50 pct. tilskud til medicinsk cannabis (op til 10.000 kr. i tilskud om året), og 100 pct. tilskud til patienter med terminalbevilling. Tilskuddet indføres med tilbagevirkende kraft, således at der også gives tilskud til cannabisprodukter købt i 2018. Derudover skal pengene gå til udskydelse virksomhedsgebyrer til ordningerne de første to år samt til IT og administration. De 83,1 mio. kr. er i tillæg til de 22 mio. kr. til forsøgsordningen i forbindelse med satspuljeaftalen for 2017, og yderligere 5 mio. kr. til erfaringsopsamling i satspuljeaftalen for 2018.
Læs om terminalpatienter der kan få tilskud til medicinsk cannabis.

Behandlingskapacitet til spiseforstyrrede udvides for 61,7 mio. kr.

Antallet af personer med spiseforstyrrelser stiger fortsat. Der afsættes derfor 61,7 millioner kroner over de næste fire år til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser, herunder til overspisning - såkaldt ”binge eating disorder” (BED). Pengene afsættes til udvidelse af behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og hos private aktører.      

Indsats for sjældne sygdomme styrkes med 34 mio. kr.

30.000-50.000 danskere lever med en sjælden sygdom, og det skønnes at de tilsammen repræsenterer ca. 800 forskellige, sjældne diagnoser. For manges vedkommende, er den sjældne sygdom kronisk, og det påvirker den enkeltes liv meget. Mange af dem, der har en sjælden sygdom oplever manglende sammenhæng og koordination på tværs af sygehusvæsenet – men også i forhold til koordination mellem sundhedsvæsenet og kommunen. De problemer skal løses, og de ekstra penge skal bla. bruges til at se på, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i behandlingen af patienter med sjældne sygdomme. 

18 mio. kr. til behandling af autoimmune sygdomme

Der er afsat midler til et pilotprojekt til etablering af et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme. Formålet med etableringen af centeret er at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med autoimmune sygdomme, som kan forbedre behandlingen og øge livskvaliteten for patienterne. Et sted mellem 300.000 og 400.000 danskere anslås at have en autoimmun sygdom.

17,7 mio.kr. til regionale behandlingscentre for voldtægtsofre

Midlerne afsættes til de regionale voldtægtscentre. Bevillingen skal bla. Bidrage til at nedbringe ventetiden for voldtægtsofre, som henvender sig noget tid efter overgrebet, såkaldte senhenvendelser. 

Styrket behandling for stofskiftepatienter: 17 mio. kr.

Behandlingsforløb for patienter med lavt stofskifte skal styrkes, og man skal have tilbud om udredning og kontrol – også hvis man selv er startet op på en behandling med lægemidler Thyroid, som ikke bruges bredt herhjemme. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 17 mio. kr. til bla. At sætte gang i fem konkrete initiativer, herunder Ph.d.-projekter, der skal give mere viden om den medicinske behandling med bl.a. produkter med Thyroid, oprettelse af patientskoler og et nyt lægerettet værktøj til brug i udredning.
Læs mere om servicetjek af tilbud til stofskiftepatienter.    

Indsats for smertebehandling styrkes med 14,3 mio. kr.

Cirka en fjerdedel af den danske befolkning over 16 år lever med kroniske smerter, som kan være vanskelige at behandle, både farmakologisk og non-farmakologisk. Der afsættes derfor 14,3 mio. kr. de næste fire år til en national smertebehandlingsindsats. Målet med handlingsplanen er at understøtte en langsigtet kvalitetsudvikling på området for smertebehandling i hele sundhedsvæsenet og sikre rationel behandling af smerter på tværs af landet. Handlingsplanen vil blandt andet have fokus på at reducere opioidforbruget og reducere antallet af patienter, der kan blive afhængige.   

Ekstra penge til børnehospices i Vestdanmark 17,6 mio.kr.

Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede at afsætte ekstra 8,8 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til etablering og drift af børnehospicepladser i Vestdanmark, da kun var en enkelt ansøger tidligere i år. Dermed er der nu samlet 3,8 millioner kroner i 2018 og 7,5 millioner kroner i hvert af de efterfølgende tre år til drift og etablering af børnehospicepladser i Vestdanmark.  Puljen til etablering og drift af et børnehospice i Vestdanmark er derfor blevet genopslået, og der er frist for ansøgninger d. 27. september 2018. Midlerne tilgodeser også børnehospice Sankt Lucas Stiftelsen.
Læs mere om puljen til etablering af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark (puljen kan ikke længere søges) 

Helhedsplan for scleroseområdet: 38,7 mio. kr.

Der igangsættes et arbejde med en helhedsplan, der styrker scleroseområdet i relation til medicinsk behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning med henblik på at sikre et højt ensartet behandlingsniveau på tværs af landet. Der skal samtidig være fokus på indsatsen over for pårørende og børn som pårørende til en forældre med sclerose. Helhedsplanen skal udarbejdes med inddragelse af relevante parter.  

Stofmisbrugsområdet: 8 mio. kr.

Indsatsen for hjælp og behandling af stofmisbrugere styrkes med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021. hensigten er at styrke den gældende behandlingsgaranti, løfte behandlingskvaliteten og at udbrede virksom skadesreduktion.   

Anonym adgang til behandlingstilbud for mennesker med pædofile tanker: 5 mio. kr.

Pædofile tanker er så tabubelagt et problem, at nogle mennesker med pædofile tanker enten ikke opsøger eller mister kontakten med sundhedsvæsenet, hvis de ønsker behandling for pædofile tanker. Det er baggrunden for, at regeringen og Dansk Folkeparti har afsat i alt 5 mio. kr. over de næste fire år til behandlingstilbud for pædofile fra Sundhedspuljen. Pengene skal bl.a. bruges til at afdække eksisterende behandlingstilbud og til evt. øget aktivitet i behandlingstilbuddene som følge af indsatser på området.   

Støtte til kampagne for at skaffe flere organdonorer: 3,5 mio. kr.

I 2018 afsættes 0,5 mio. kr. til en kampagne med henblik på at skaffe flere organdonorer og i 2019-2021 afsættes årligt 1 mio. kr. til Dansk Center for Organdonation, så de kan ansætte en informationsmedarbejder og på den måde styrke oplysningsindsatsen på området.   

 Bedre behandling af knogleskørhed: 1,5 mio. kr.

Dansk Folkeparti og regeringen afsætter 1,5 mio. kr. til at indsatser over for knogleskørhed som opfølgning på Sundhedsstyrelsens afdækning af behandlingstilbud for mennesker med knogleskørhed. 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet