Mange ældre vælger privat hjemmehjælp eller madleverandør

27-09-2018

Ældre vil gerne kunne vælge frit mellem kommunale og private ordninger, hvad enten det gælder hjemmehjælp, madudlevering eller valg af plejebolig. Det viser regeringens servicetjek af området, som offentliggøres i dag.

Mange ældre tager imod de private tilbud, og regeringen vil styrke det frie valg på ældreområdet yderligere.

Næsten tre ud af fire, der er visiteret til en plejehjemsplads, benytter sig af det frie valg af plejehjem. Der er således et godt kendskab til muligheden for frit at vælge et plejehjem.

Læse hele servicetjekket  

Men det skal være nemmere at finde den helt rigtige plejehjemsplads, derfor etablerer ældreminister Thyra Frank sammen med satspuljepartierne en plejehjemsoversigt, hvor den ældre og de pårørende kan bl.a. få et overblik over de enkelte plejehjems værdier og aktiviteter.

Mere forskelligt ældremad

Også når det handler om ældre, der får mad bragt ud, benytter mange ældre sig af det frie valg: Cirka 44 pct. af dem der er visiteret til madservice derhjemme, får det fra en privat leverandør.

Men der skal være mere forskelligt mad at vælge mellem for de hjemmeboende ældre. Derfor har regeringen sammen med Dansk Folkeparti igangsat et forsøgsprojekt, som skal udbrede brugen af såkaldte fritvalgsbeviser til madservice.

Med et fritvalgsbevis i hånden kan den ældre tage sit madtilskud med sig og købe maden hos den lokale slagter eller kro, som alternativ til madordningen i kommunen.

Kommunerne kan søge om at deltage i forsøgsprojektet med fritvalgsbeviser inden d. 22. oktober 2018.

Der skal også være mere frit valg på rehabiliteringsområdet for de ældre. En ny forsøgsordning skal øge den enkelte borgers mulighed for at vælge mellem leverandører – fx så man kan have samme kendte leverandør af rehabilitering og hjemmehjælp. I dag benytter kun omkring halvdelen af kommunerne private leverandører.

Fakta om servicetjekket:

Regeringen igangsatte sidste år et servicetjek af det frie valg på alle velfærdsområderne. Konklusionen på ældreområdet er, at de ældre i vid udstrækning kender og bruger det frie valg af såvel hjemmehjælp, madservice, og plejebolig.

Kendskabet til det frie valg af hjemmehjælpsleverandør har ligget stabilt og højt siden 2009, men kendskabet er dog faldet fra 70 pct. i 2015 til 60 pct. i 2017. Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2019 enige om at udbrede kendskabet til fritvalgsmulighederne blandt borgerne.

Regeringen har igangsat følgende initiativer for at styrke det frie valg:  

  • Plejehjemsoversigt: Med satspuljeaftalen 2018 blev det afsat midler til en plejehjemsportal kaldet plejehjemsoversigten. Oversigten skal være enkel og lettilgængelig, så den styrker de svageste ældres frie valg af plejehjem mv.
  • Forsøgsprojekt med fritvalgsbeviser inden for madservice og styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet:
    Med finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 25 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til en forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet. Forsøgsordningen skal blandt andet understøtte en udvidet brug af fritvalgsbeviser blandt borgere, der er visiteret til madservice ligesom den skal bidrage til at afdække, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan tilvejebringes en øget inddragelse af private leverandører i den kommunale opgaveløsning med henblik på at løfte kvaliteten og effektiviteten heraf gennem en styrkelse af borgernes frie valg.
  • Som en del af forsøgsordningen, har regeringen og Dansk Folkeparti derudover igangsat et forsøgsprojekt, der skal øge brugen af private leverandører af rehabilitering, ligesom det skal skabe øget viden om og afprøvning af, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan tilvejebringes en øget inddragelse af private leverandører og øge den enkelte borgers frie valg.
 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet