Regeringen vil løfte psykiatrien i fællesskab

21-09-2018

Regeringen offentliggør i dag en samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025. ”Vi løfter i fællesskab – En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025” er titlen på udspillet, som med 43 konkrete initiativer skal sætte retningen for en moderne psykiatri, der kan stå mål med udfordringerne.

Flere danskere kæmper med psykiske lidelser og dårligt mentalt helbred – særligt blandt de unge er der bekymrende mange, der mistrives. Cirka hver femte ung mellem 16 og 24 år har det mentalt dårligt, mens det blandt de unge kvinder er helt op mod hver fjerde, viser tal fra den seneste Nationale Sundhedsprofil.

Den tendens ønsker regeringen at bremse, og derfor sætter den ind med en række initiativer, der har fokus på at gribe børn og unge tidligere der, hvor de er – i skolen, i familien, på uddannelsesinstitutionerne og ved fritidsaktiviteter samt andre civilsamfundsindsatser. Initiativerne går således på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og uddannelsesområdet og skal være med til at sikre en bedre og tidligere indsats for sårbare børn og unge.

Handlingsplanen indeholder i alt seks indsatsområder, og udover tidlige og lettilgængelige indsatser er der blandt andet fokus på bedre anvendelse af personale og ressourcerne i psykiatrien, højere kvalitet i behandlingen til de allermest syge patienter i psykiatrien, styrket kvalitet og kompetencer i socialpsykiatrien, bedre sammenhæng i behandlingen, styrket samarbejde mellem politi og psykiatri samt mere forskning.

Læs ”Vi løfter i fællesskab – En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025”

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi ser desværre en generation af børn og unge i dag, som i alt for høj grad slås med psykiske vanskeligheder. Derfor går vi nu sammen på tværs af regeringen for at sikre, at flere børn og unge får hjælp, før deres problemer har vokset sig så store, at de skal have behandling i psykiatrien – det skylder vi de unge. Vi skylder også at give en bedre hjælp til de allermest syge patienter i psykiatrien, som i dag ofte oplever at blive svingdørspatienter, fordi deres behandlingsforløb ikke hænger ordentligt sammen.

- Ellen Trane Nørby

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Flere unge rammes af psykiske vanskeligheder, og blandt de voksne bliver de psykiske og sociale problemer mere forskelligartede og komplekse. Den udvikling skal vi tage meget alvorligt. Jeg er derfor glad for, at vi i dag præsenterer en ambitiøs psykiatriplan, som lægger op til, at vi i fællesskab løfter området med blandt andet tidlige indsatser, styrkelse af socialpsykiatrien og bedre sammenhæng. Jeg tror og håber, at det vil gøre en positiv forskel for de mange unge, voksne og familier, der har det svært.

- Mai Mercado

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

Danske politibetjente håndterer til dagligt en stor opgave med at håndtere personer med psykiske lidelser, for eksempel ved tvangsindlæggelser, selvmordsforsøg, voldelige overfald, eller når nærtstående er bekymrede for en persons velbefindende. Vi har derfor udviklet et nyt initiativ med et fælles udrykningsteam, hvor politifolk og sundhedspersonale sammen rykker ud til hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser. Det skal sikre, at personer med psykiske lidelser får den rette hjælp i rette tid.

- Søren Pape Poulsen

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

Heldigvis er der mange børn og unge, som har det godt, men vi skal sørge for at fange dem, som har psykiske vanskeligheder. Vi har allerede en del viden om arbejdet med børn og unge med psykisk mistrivsel. Med den nye handlingsplan tager vi initiativ til, at den viden i højere grad når ud til lærerne og de øvrige fagprofessionelle i skolen og på ungdomsuddannelserne.

- Merete Riisager

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers siger:

Det er vigtigt, at vi får mere viden om psykiatriske lidelser og ved hjælp af forskning udvikler nye behandlinger. Det vil hjælpe rigtigt mange danskere i hverdagen. Og så spiller Studenterrådgivningen en vigtig rolle – når vores unge på de videregående uddannelser har det svært med for eksempel eksamensangst og præstationspres, er det vigtigt, at de har et sted at gå hen, inden problemerne vokser sig store.

- Tommy Ahlers

Seks indsatsområder

Med psykiatrihandlingsplanen har regeringen valgt at sætte ind med 43 konkrete initiativer (pdf) fordelt på seks indsatsområder:

 1. Flere gribes med en tidligere og lettilgængelig indsats.
 2. Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre.
 3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske problemer.
 4. De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling.
 5. Bedre sammenhæng i borgerens indsatser.
 6. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Læs mere om de seks indsatsområder

Seks pejlemærker

For at understøtte udviklingen opstiller regeringen seks pejlemærker, der skal understøtte de seks indsatsområder:

 • Andelen af unge, der har dårlig mental sundhed, skal senest i 2025 være faldet med 25 procent.
 • Senest i 2025 skal antallet af børn og unge samt voksne, som er udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien, være halveret i forhold til niveauet for 2017.
 • Der skal frem mod 2025 ske et fald i antallet af mennesker med psykiske lidelser, der forsøger selvmord eller gennemfører selvmord.
 • Andelen af patienter, der akut genindlægges i psykiatrien, skal senest i 2025 være faldet med 15 procent.
 • I dag er 47 procent af de patienter, som var i beskæftigelse 1 måned inden indlæggelse i psykiatrien, i beskæftigelse 6 måneder efter udskrivning. Den andel skal frem mod 2025 stige med 10 pct.
 • Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere om de 6 pejlemærker

Pressekontakt

Sundheds- og Ældreministeriet: Pressetelefon: 72 26 94 18/ pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard: 50 96 50 69

Børne- og Socialministeriet: Pressetelefon: 41 85 13 60

Justitsministeriet: Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane: 23 42 46 59

Undervisningsministeriet: Pressetelefon: 22 40 09 30

Uddannelses- og Forskningsminister: Pressetelefon: 72 31 81 81