Folketinget lemper kriterierne for de 150 særlige pladser i psykiatrien

21-03-2019

Folketinget har vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsminister Ellen Trane Nørby efter KL og Danske Regioners kritik af, at det var for svært at visitere til de 150 særlige pladser. Pladserne skal rumme særligt udsatte psykiatriske patienter.

For mange af de 150 særlige pladser står tomme, fordi visitationskriterierne har været for stramme. Derfor har Folketinget vedtaget ændringer til loven, som skal gøre det nemmere at visitere patienter i målgruppen til pladserne.

Med lovforslaget lempes tre af de seks kriterier, ligesom der kun skal ske opfyldes af i alt fire af kriterierne.
Hertil kommer at også regionsrådet i patientens bopælsregion får mulighed for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads.

”De særlige pladser skal afhjælpe det problem, vi har set, hvor medarbejdere der på tragisk vis har været udsat for vold og trusler og i enkle tilfælde drab, fordi de psykiatriske patienter ikke har fået et stærkt nok psykiatrisk tilbud. Derfor er det afgørende både for medarbejderne og patienterne, at pladserne faktisk bliver udnyttet til fulde. Det forventer jeg sker med disse ændringer”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Det er Danske Regioner og KL, der har peget på, at visitationskriterierne i psykiatriloven unødigt begrænsede muligheden for at visitere de patienter, som er målgruppen til de særlige pladser. Således stod 43 af de 83 særlige pladser tomme i oktober 2018.

Lovforslag letter på farlighedskriteriet

Visitationen lettes fremover ved, at man ikke længere skal opfylde alle seks kriterier, men også ved at der lempes på bl.a. farlighedskriteriet. Fremover er det ikke kun patienter, der er akut til fare for andre, som kan komme i betragtning, men også patienter, som risikerer at blive til fare for andre.
Det vil hellere ikke længere være et krav, at patienten har en psykiatrisk diagnose, også patienter - som ”formodes at have en svær psykisk lidelse” - skal kunne visiteres.
Men der vil stadig være fokus på, at de særlige pladser er til borgere med helt særlige behov for en særlig psykiatrisk indsats og behandling.

”I Region Sjælland kan vi se, at de særlige pladser fungerer rigtigt godt. Der har de fuld belægning og tilfredshed fra både personale og beboere. Ledelsen har gjort en stor indsats for at oplyse om tilbuddet. Men resten af landet skal følge med, og derfor de her lempelser, så borgere, der rent faktisk har brug for tilbuddet, også får det”, siger Ellen Trane Nørby.

For mere information: Natasja Dybmose, presserådgiver, Sundheds – og Ældreministeriet, tlf. 20 67 08 74 / nmd@sum.dk