Danmark anerkender dom ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

14-12-2020

Danmark er dømt for krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i sag om bæltefiksering af en retspsykiatrisk patient. Det er nu besluttet, at dommen ikke ankes, og den er derfor at betragte som endelig.

Den 15. september 2020 blev Danmark dømt for krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 3 om forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling.

I sagen har en retspsykiatrisk patient været bæltefikseret i knap 23 timer, fordi han blev vurderet til fare for sig selv og andre. Bæltefikseringen af patienten skete i februar 2013. Det er omstændigheder vedrørende opretholdelse og ophør af fikseringen, som domstolen har vurderet i strid med artikel 3.

Danmark har haft tre måneder til at tage stilling til, om man ønsker dommen anket til Menneskerettighedsdomstolens Storkammer. Vurderingen af spørgsmålet om anke er foretaget efter en nærmere gennemgang af dommen, og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har besluttet, at dommen ikke ankes. 

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Det hører heldigvis til sjældenhederne, at Danmark dømmes i disse sager, og derfor er det også alvorligt, når domstolen vurderer, at vi har krænket menneskerettighederne. Jeg har nu sammen med mit ministerium læst dommen grundigt igennem, og vi mener ikke, at dommen er udtryk for en generel ulovlig praksis på de psykiatriske afdelinger, men derimod en ulovlig praksis i den konkrete sag. Der er efter en grundig gennemgang af dommens præmisser ikke grundlag for at anke dommen, og så iværksætter jeg i stedet en række initiativer sammen med de relevante myndigheder for at minimere risikoen for lignende sager i fremtiden.

Som reglerne er i dag skal der foretages et lægeligt tilsyn af tvangsfikserede patienter jævnt fordelt tre gange i døgnet. Det giver en fleksibilitet, der er gavnlig i forhold til, at to forløb ikke er ens. Men domstolen har vurderet, at 12 timer uden tilsyn er for længe. 

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Jeg vil i det nye år arbejde på at få opbakning fra partierne til at ændre psykiatriloven, så der bl.a. fastsættes et udgangspunkt med et passende interval for, hvor lang tid der må gå mellem de lægelige tilsyn af patienter i bælte. Vi må iværksætte de nødvendige tiltag for at sikre, at både lovgivning og praksis er i overensstemmende med konventionen. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi generelt skal være bedre til at behandle mennesker med psykiske lidelser uden anvendelse af tvang. Der bliver fastsat nye politiske målsætninger for nedbringelse af tvang i psykiatrien som en del af 10-årsplanen for psykiatri.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet