Stabilisering af kriterium for befolkningstilbagegang

14-02-2020

På grund af ustabil udvikling i kriteriet tager regeringen udgangspunkt i gennemsnit af udmeldinger over tre år.

I udspillet til udligningsreform er der i beregninger af konsekvenserne af udligningsændringerne taget udgangspunkt i 2020-tilskudsudmeldingen.

Der er dog på grund af den stærkt ustabile udvikling i befolkningstilbagegangskriteriet taget udgangspunkt i et gennemsnit af dette kriterium for kommunerne fra udmeldingerne over perioden 2018-2020. Det og andre forudsætninger for beregningerne er også beskrevet i notatet ”Detaljeret gennemgang af elementerne i udspillet til en udligningsreform”, som er oversendt til partierne d. 11. februar og efterfølgende lagt på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Med den anvendte beregningsforudsætning for tilbagegangskriteriet søges der taget højde for ustabilitet i befolkningskriteriet. Se uddybning i vedlagte notat.

Konsekvenserne kan alternativt opgøres ét-årigt med udgangspunkt i 2020-tilskudsudmeldingen. Dermed vil der dog ikke være taget højde for den tiltagende ustabilitet i befolkningstilbagegangskriteriet. Virkningen heraf for de enkelte kommuner er vist i vedlagte tabel.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)