100 mio. kr. skal styrke indsatsen over for børn og unge i psykisk mistrivsel

19-06-2020

Kommunerne kan fra i dag søge om tilskud til at styrke deres indsats over for børn og unge i psykisk mistrivsel, i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse. Indsatsen sker i form af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR.

Som led i satspuljeinitiativet "En styrket indsats i PPR" har Børne- og Undervisningsministeriet i dag offentliggjort en ansøgningspulje, som skal styrke kommunernes mulighed for at tilbyde lettere behandling i deres pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR).

I dag løser kommunernes PPR primært lovbundne opgaver, fx rådgivning ved afgørelser om specialundervisning og rådgivning om tilrettelæggelse af undervisningen for elever med særlige behov. Det betyder, at PPR ofte er i kontakt med børn og unge, der eksempelvis har behov for ekstra støtte i skolen.

Med puljen ønsker regeringen at udnytte PPR's potentiale til at observere og reagere hurtigt på børn og unge i psykisk mistrivsel og gøre vejen til hjælp kortere ved at styrke PPR's mulighed for at tilbyde lettere behandling.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Det bekymrer mig, at et stigende antal børn og unge oplever psykisk mistrivsel. Derfor er vi i regeringen optaget af at styrke den tidlige, forebyggende indsats over for sårbare børn. PPR er det oplagte værktøj til at opdage og hjælpe, inden psykiske eller sociale problemer vokser sig så store, at de påvirker den videre vej i livet. Jeg ser derfor frem til at få udbredt de bedste erfaringer til landets kommuner.

- Astrid Krag

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Alt for mange børn og unge har problemer med angst, OCD og andre psykiske lidelser. Vi skal sætte tidligt ind med den nødvendige støtte og rådgivning, når de begynder at vise tegn på mistrivsel. Uanset hvor man bor, eller hvilken baggrund man har, så skal man som barn eller ung tilbydes den rette hjælp, inden en svær situation udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse. Det her er et vigtigt skridt mod et bedre og mere ensartet tilbud til børn og unge, der har brug for hjælp.

- Magnus Heunicke

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Thiel siger:

Regeringen vil kendes på, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Det er bekymrende, når vi ser tegn på, at flere børn og unge ikke trives psykisk. Med dette initiativ styrker vi PPR's mulighed for at gribe problemerne tidligt, så de forhåbentlig ikke vokser børnene og de unge over hovedet. Samtidig understøtter vi samarbejdet på tværs af uddannelses-, social- og sundhedsområdet.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Som en del af initiativet er der udarbejdet en række faglige anbefalinger om udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR. Anbefalingerne er et resultat af et omfattende fagligt arbejde på tværs af Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med deltagelse af både KL og Danske Regioner.

De faglige anbefalinger bygger desuden på en ekstern undersøgelse af PPR og input fra to eksterne følgegrupper bestående af interessenter og forskere på området.

Undersøgelsen viser for eksempel, at 85 pct. af PPR-enhederne ifølge eget udsagn tilbyder mindst én form for lettere behandlingsindsats. PPR-enhederne angiver dog samtidig, at lettere behandling kun udgør omkring 5 pct. af det gennemsnitlige tidsforbrug i PPR. Og det er netop PPR’s mulighed for at tilbyde lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel, initiativet skal styrke.

Der er afsat i alt 102,9 mio. kr. til ansøgningspuljen fra 2020-2022. De kommuner, som får tilskud fra puljen, vil samtidig modtage implementeringsstøtte fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Fakta

Ansøgningspuljen, de faglige anbefalinger og den eksterne undersøgelse af kommunernes PPR er en del af initiativet "En styrket indsats i PPR" fra Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022.

Puljen kan søges af kommuner, som ønsker at styrke PPR’s mulighed for at yde lettere behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel, i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse. Ansøgningsfristen er den 11. september 2020.

Læs mere i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)