Økonomiaftale med Danske Regioner dækker coronaregning i 2020 og giver 1,3 mia. mere til velfærd i 2021

29-05-2020

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2021. Aftalen kompenserer som lovet regionerne for deres ekstraordinære indsats med håndteringen af coronaepidemien i 2020 og sørger for, at der følger penge med til den demografiske udvikling og stigende medicinudgifter i 2021.

Regeringen og Danske Regioner er nået til enighed om økonomien for 2021. Som led i aftalen dækkes regionernes ekstraordinære udgifter til COVID-19-relaterede tiltag, så håndteringen af coronaepidemien ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Regionerne bliver kompenseret med 3,1 mia. kr. i 2020. Det dækker eksempelvis over indkøb af værnemidler og medicinsk udstyr mv. Senere på året vil regeringen og Danske Regioner tage en opfølgende drøftelse om den samlede håndtering af regionernes COVID-19-udgifter i 2020.

På anlægsområdet er der med aftalen enighed om at løfte aktiviteten og beskæftigelsen gennem et ekstraordinært løft af det loftsbelagte anlægsniveau med 1 mia. kr. i 2021 bl.a. målrettet grønne investeringer. Hertil kommer investeringerne i det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri, der er forudsat på et niveau svarende til det realiserede investeringsniveau de seneste år.

Økonomiaftalen betyder et væsentligt løft af sundhedsområdet i 2021 på godt 1,3 mia. kr. Med aftalen sikres et løft til de medfølgende udgifter, når der som følge af den demografiske udvikling kommer flere ældre patienter med et generelt øget behandlingsbehov. Samtidig er der rum til at håndtere medicinudgifter og mere sundhedspersonale.

Det økonomiske løft i 2021 bygger oven på regeringens betydelige prioritering af det regionale sundhedsområde gennem økonomiaftalen for 2020, der betød et løft fra 2020 på 1,5 mia. kr., og finanslovaftalen for 2020, der betød et løft på 900 mio. kr. fra 2020 og et yderligere løft på 0,3 mia. kr. fra 2021 til bl.a. en styrket psykiatri og flere sygeplejersker.

Flere opgaver bør løses af regionernes egne medarbejdere, så flere ressourcer målrettes den borgernære velfærd. Aftalen indebærer derfor også, at regionerne skal reducere deres brug af eksterne konsulenter med 100 mio. kr. årligt fra 2021.

Med aftalen er der endvidere enighed om at drøfte forslag til mere enkle arbejdsgange for personalet i sundhedsvæsenet, herunder drøfte evt. statslige, regionale samt lokalt initierede dokumentationskrav som led i at frigøre ressourcer til pukkelafvikling. Drøftelsen skal ses i sammenhæng med visionerne i regeringens kommende nærhedsreform om mere nærhed, tillid og sund fornuft i udviklingen og styringen af den offentlige sektor og den kommende sundhedsaftale.

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Med aftalen kompenseres regionerne for deres foreløbige udgifter til håndteringen af COVID-19. Dermed sikres det, at regionernes udgifter ikke fortrænger anden borgernær velfærd.
  • Regionernes økonomiske ramme på sundhedsområdet løftes med godt 1,3 mia. kr. i 2021.
  • Med aftalen er forudsat et regionalt teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2021, som regionerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet.
  • Der er aftalt et ekstraordinært løft af de loftsbelagte anlægsudgifter (brutto) i 2021 på 1 mia. kr. for at understøtte aktivitet og beskæftigelse. Det betyder et samlet niveau for de loftsbelagte investeringer på 3,5 mia. kr. i 2021, hvortil kommer forventede investeringer i kvalitetsfondsbyggeri på 4 mia. kr. i 2021, svarende til det realiserede niveau de seneste år.
  • Med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2021.
  • Regionerne skal reducere deres udgifter til eksterne konsulenter med 100 mio. kr. årligt fra 2021.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)