Regeringen og Danske Regioner enige om anvendelse af privat kapacitet til pukkelafvikling skabt af corona-epidemien

12-05-2020

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om, at regionerne anvender privat kapacitet i forbindelse med pukkelafvikling mv. svarende til niveauet før COVID-19. Der skal fortsat være kapacitet til at behandle patienter med COVID-19, men samtidig skal sundhedsvæsenet modtage og behandle patienter med andre sygdomme end COVID-19 på både det somatiske og psykiatriske område.

Sundhedsvæsenet har været i gennem en stor og nødvendig omstilling af aktiviteten for at kunne sikre en tilstrækkelig kapacitet til behandling af patienter med COVID-19. Regionerne har i den forbindelse fået mulighed for på baggrund af en samlet vurdering af deres behandlings- og personalekapacitet at prioritere denne kapacitet til udredning og behandling af patienter med akutte og livstruende sygdomme, fx patienter med COVID-19, herunder at se bort fra tidsfrister i regler vedrørende patienternes udrednings- og behandlingsret. Den store omstilling har samlet set betydet en aktivitetsnedgang på flere områder, og derfor er regeringen og Danske Regioner enige om, at ledig privat kapacitet skal anvendes for at nedbringe puklen af patienter, der har behov for behandling i sundhedsvæsenet. Med inddragelse af den private aktivitet til pukkelafvikling mv. forudsættes det, at der ikke sker en underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.

Private sygehuse og klinikker skal fremover bistå de offentlige sygehuse med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet og de løbende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det vil ske ud fra et fokus på behandling af patienter, der ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering har størst behov for hjælp fra sundhedsvæsenet.

Regeringen og Danske Regioner er derudover enige om at monitorere ventetidspuklen, der er skabt som følge af håndteringen af COVID-19 for løbende at følge udviklingen.

Baggrund og fakta

Regeringen, Danske Regioner, KL og Praktiserende Lægers Organisation har i en fælles udmelding fra den 13. april 2020 tilkendegivet enighed om at igangsætte en øget aktivitet i sundhedsvæsnet. Det sker på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige plan for omstilling og gradvist øget aktivitet i sundhedsvæsenet fra den 14. april 2020.

Kontaktinfo:

Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon: 21 32 47 27