Udmøntning af 600 mio. kr. årligt til markant løft af psykiatrien

15-05-2020

Regeringen har på vegne af finanslovspartierne indgået aftale med Danske Regioner om udmøntningen af 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri. Aftalen sikrer, at midlerne kommer ud, hvor behovet er størst, og flere får den hjælp, de har brug for.

Parterne er fredag morgen blevet enige om udmøntningen af de 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, som regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte på finansloven for 2020 til en styrket indsats for personer, der lever med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel.

Magnus Heunicke siger:

Med aftalen sikrer vi et tiltrængt varigt og markant løft af psykiatrien i Danmark. Vi løfter kapaciteten, får flere hænder på gulvet og højner kvalitet i behandlingen. Samtidig indfører vi fleksibilitet i antallet af særlige pladser i psykiatrien, og dermed sikrer vi, at alle midler udnyttes og bruges fornuftigt.

Sikrer bedre normering

Parterne er enige om, at 510 mio. kr. årligt skal bruges til en generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien. Dermed sikres ikke kun flere pladser, men også bedre pladser i psykiatrien. Flere hænder vil kunne medvirke til at nedbringe brugen af tvang og styrke behandlingskvaliteten.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose siger:

Titusindvis af danskere lider desværre af psykisk sygdom, og vi skylder både dem og deres pårørende at give en god og tryg behandling, når de har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet. Jeg er glad for, at vi med aftalen nu kommer i gang med at investere pengene i mere kapacitet, flere senge og mere personale. I regionerne har vi fuld fokus på at gøre en god psykiatri endnu bedre, og med aftalen tager vi endnu et skridt – til gavn for patienterne, de pårørende og vores medarbejdere.

Desuden skal kapaciteten på Sikringsafdelingen øges med op til 10 yderligere pladser. Oprettelse og ibrugtagning af de 5 første pladser vil forventeligt ske i 2023. Ibrugtagning af de resterede fem pladser sker, såfremt der opstår et behov for at tage dem i brug.

Som en del af kapacitetsløftet indføres større fleksibilitet for regionerne med hensyn til de særlige pladser. Det indebærer, at regionerne kan ”ommærke” særlige pladser til almindelige sengepladser i psykiatrien i det omfang, der er ledig kapacitet. Muligheden for fleksibilitet vil reducere tomgangen, og de udgifter, der anvendes på tomgangsdrift på nuværende tidspunkt. Den frigjorte kommunale betaling forventes anvendt i socialpsykiatrien til finansiering af botilbudspladser.

Der igangsættes en evaluering af de særlige pladser i 2020, hvilket gør det muligt at undersøge de øvrige udfordringer med pladser yderligere.

Stinus Lindgreen, psykiatriordfører for Radikale Venstre, siger:

I Radikale Venstre er vi rigtig glade for, at der kommer et længe tiltrængt løft af psykiatrien. Det er hårdt tiltrængt for de borgere, der har allermest brug for vores hjælp. For os har det været vigtigt, at der både kommer flere sengepladser, mere personale og et løft af retspsykiatrien.

Trine Torp, psykiatriordfører for SF, siger:

Nu løfter vi kvaliteten i psykiatrien med mere personale, tværfagligt arbejde, bedre behandling og fokus på at bruge mindre tvang. Det er vigtigt for SF, at pengene ikke bare bliver brugt på kapacitet, men også på kvalitet.

Peder Hvelplund, psykiatriordfører for Enhedslisten, siger:

Jeg er rigtig glad for denne aftale. For vi får ikke bare flere pladser – vi får også bedre pladser. Der er afsat midler til en større tværfaglig indsats, der er målrettet den enkelte patients behov. Det her handler om, at vi også skal sikre en bedre psykiatri. Så er jeg rigtig glad for, at vi også får afsat midler til den ambulante behandling, så vi kan sikre en bedre forebyggelse for at undgå at alt for mange bliver indlagt på de psykiatriske afdelinger. Det er en stor ulempe også for den enkelte, hver gang det fører til en indlæggelse. Jeg synes, at det er en rigtig god dag i dag – og jeg er rigtig glad for den aftale, der er lavet.

Torben Gejl, psykiatriordfører for Alternativet, siger:

Vi er glade for at styrke psykiatriområdet. Det har der længe været brug for. Vi tilfører midler til normeringer, styrkelse af kapaciteten og til retspsykiatrien, så folk kan få den hjælp, de har brug for,” siger Torsten Gejl, psykiatriordfører for Alternativet.

Julie Skovsby, psykiatriordfører for Socialdemokratiet, siger:

For mig og Socialdemokratiet er det her en rigtig vigtig aftale. Det er det fordi, at nu sætter vi penge og handling bag ordene og får udmøntet de her 600 millioner kroner, der er varige penge til psykiatrien. Det handler selvfølgelig om kapaciteten – flere sengepladser. Det handler altså også om flere hænder. Og det handler om det tværfaglige samarbejde på tværs af hele vores velfærdssamfund. Det er en rigtig god aftale, vi har fået i dag.

Styrket retspsykiatri

Der afsættes herudover 90 mio. kr. årligt til at styrke retspsykiatrien, herunder til at udvide antallet af retspsykiatriske senge og styrkelse af behandlingskvaliteten.

Af den samlede ramme afsættes 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til anlægsinvesteringer i den almene psykiatri, retspsykiatrien og på Sikringsafdelingen. Midlerne afsættes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri eller til modernisering af eksisterende behandlingsfaciliteter.

Sundheds- og Ældreministeriet vil årligt over en fireårig periode følge, hvordan de tildelte midler til psykiatrien afspejles i regionerne, så det sikres, at de afsatte midler giver et reelt og markant løft af området.

De afsatte midler bidrager til at løse nogle af de akutte udfordringer på psykiatriområdet. Det er imidlertid ikke alle udfordringer, der kan løftes i ét træk. Prioriteringen skal ses i sammenhæng med arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien, som skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder. 

Den samlede udmøntningsaftale (PDF)
Modelpapir for udnyttelse af særlige pladser (PDF)
Faktaark om udmøntningsaftalen (PDF)

Kontaktinfo:

Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon tlf. 2132 4227
Danske Regioners pressetelefon tlf. 5151 1818
Stinus Lindgreen, psykiatriordfører for Radikale Venstre, tlf. 3337 4712
Trine Torp, psykiatriordfører for SF, tlf. 6162 4594
Peder Hvelplund, psykiatriordfører for Enhedslisten, tlf. 6162 3231
Torsten Gejl, psykiatriordfører for Alternativet, tlf. 6162 4651
Julie Skovsby, psykiatriordfører for Socialdemokratiet, tlf. 6162 4698