Fagligt grundlag for genåbning

22-02-2021

Regeringen har modtaget beregninger, rapport samt indstilling angående en mulig genåbning. Vurderingen fra eksperter og myndigheder skal drøftes med Folketingets partier tirsdag. Onsdag vil et resultat blive meldt ud.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er på baggrund af beregninger udarbejdet af Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19 samt bidrag fra Den Faglige Referencegruppe kommet med en indstilling til regeringen vedrørende genåbning af landet.

Det er Indsatsgruppens indstilling, at de gældende nationale COVID-19-tiltag, der udløber den 28. februar 2021 forlænges til og med den 5. april 2021.

Indsatsgruppen indstiller derudover en række lempelser nationalt og på landsdelsniveau. Herunder en større genåbning af Bornholm.

Indsatsgruppen indstiller på nationalt niveau, at

 • Udvalgsvarebutikker op til 5000 m2 genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.
 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer fsva. udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Indsatsgruppen indstiller for landsdelene Vestjylland og Nordjylland, at

 • Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen.
 • Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger beskrevet af Sundhedsstyrelsen.

Indsatsgruppen indstiller derudover, at såfremt udviklingen tilsiger det, vil øvrige landsdele, hvor smittesituationen egner sig hertil kunne foretage samme genåbning efter 14 dage (15. marts 2021). En genåbning for de sidste landsdele forventes at kunne ske efter påskeferien den 6. april, såfremt smitteudviklingen tilsiger dette.

Landsdelene er afgrænset på baggrund af Danmarks Statistiks definition

Indsatsgruppen indstiller for Bornholm, at

 • Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes.
 • Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv. genåbnes.
 • Liberale serviceerhverv genåbnes, med krav om mundbind.
 • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

 Den delvise genåbning af Bornholm er under forudsætning af følgende:

 • Anbefaling til alle bornholmere om én test om ugen.
 • Anbefaling om to ugentlige tests af lærere, pædagoger mv., samt afgangsklasser i grundskolen.
 • To ugentlige tests af lærere mv. og elever/studerende på ungdoms- og voksenuddannelser (med høj compliance).
 • Krav om fremvisning af negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller fly
 • Krav om fremvisning/dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kunder i de liberale erhverv, enten ved forevisning af SMS fra privat leverandør (ved antigentest) eller ved brug af app-løsning eller udskrift for PCR-test.
 • Derudover supplering med forsøg med spildevandsovervågning, når dette er klart.

For så vidt angår Indsatsgruppens anbefalinger vedr. genåbning gælder det generelt, at Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, følger smitteudviklingen nøje, herunder ift. smittetal, indlæggelsestal, forekomsten af virusvarianter mv.

Der kan blive behov for at iværksætte lokal nedlukning (på kommuneniveau) inden for de pågældende landsdele, hvis den lokale smittesituation tilsiger det.

Indsatsgruppens samlede indstilling kan læses her: Link

Indsatsgruppens indstilling skønnes at indebære, at der medio april vil være samlet set ca. 870 indlagte med COVID-19, som følge af den foreslåede nationale genåbning. Læs mere om konsekvenserne i følgende notat udarbejdet af Sundhedsministeriet på baggrund af beregningerne fra Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19. Link

Ekspertgruppens beregninger

Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19 har beregnet effekten ved 11 scenarier, hvoraf ét scenarie viser de beregnede konsekvenser ved fastholdelse af det nuværende niveau af nedlukningen. Beregninger er bestilt af Indsatsgruppen.

Rapporten viser prognoser for henholdsvis smittetal, nyindlæggelser samt samlet antal indlagte ved de 11 scenarier.

Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19’s beregninger kan læses i sin helhed her: Link

Ekspertgruppen har derudover i et tillægsnotat beregnet effekten ved en samlet national åbning vedrørende udvalgsvarebutikker, udendørs kultur og forenings- og fritidsaktiviteter svarende til den indstillede åbning fra Indsatsgruppen. I tillægsnotatet indgår også et scenarie med følsomhedsberegning vedr. øget indlæggelsesrisiko for B.1.1.7. Tillægsnotatet kan læses her: Link

Ekstra notat om alvorlighed af B.1.1.7.

Notat fra Statens Serum Institut vedrørende alvorlighed af B.1.1.7., der refererer nye studier fra Storbritannien, som viser, at varianten ud over en øget smitsomhed også er forbundet med øget risiko for hospitalsindlæggelse i forhold til infektion med andre varianter. Notatet kan læses her: Link

Statens Serum Institut er selv i gang med at analysere indlæggelsesrisikoen blandt personer, der har fået påvist B.1.1.7 i forhold til andre varianter ud fra danske data. Rapporten vil blive offentliggjort snarest.

En gradvis og geografisk differentieret genåbning

Den Faglige Referencegruppe har løbende drøftet beregningerne, som Indsatsgruppen har bestilt hos ekspertgruppen under SSI. Referencegruppen har på den baggrund udarbejdet et bidrag vedrørende gradvis og geografisk genåbning. 

Den Faglige Referencegruppe vurderer, at det er relevant at overveje mulige lempelser af restriktioner – både nationalt og geografisk differentieret – i lyset af de negative konsekvenser, som restriktionerne har for samfundsøkonomi, trivsel og folkesundhed samt frihedsrettigheder, jf. Referencegruppens tidligere rapport. Referencegruppen vurderer yderligere, at beregningerne foretaget af Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 understreger, at en genåbning af Danmark skal foregå meget forsigtigt og gradvist.

Den Faglige Referencegruppes bidrag vedrørende gradvis og geografisk genåbning kan læses her: Link

Den Faglige Referencegruppes rapport med vurdering af genåbning af samfundet til regeringen fra januar kan læses via denne nyhed på sum.dk.

Skalering af sygehuskapacitet COVID-19

Sundhedsstyrelsen skitserer i et notat de hidtidige erfaringer med skalering af sygehuskapaciteten under COVID-19-epidemiens to bølger med sigte på den fremadrettede planlægning.

Læs notatet her: Link

 

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet