Danmark vil være førende i brug af sundhedsdata

15-10-2021

Parterne på sundhedsdataområdet er blevet enige om en fælles vision for strategisk samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata. Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. Det vil parterne nu løse.

Visionen er, at Danmark skal være internationalt førende i brug af sundhedsdata ved at skabe en mere enkel og smidig adgang til data, muliggøre avancerede dataanalyser på tværs af datakilder og sikre høj datasikkerhed og gennemsigtighed om brugen af data. Visionen er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL, Danmarks Statistik og Nationalt Genom Center.

Den teknologiske udvikling giver nye muligheder for at anvende sundhedsdata på bedre og mere innovative måder. Men forskningsaktører og sundhedspersoner peger på en række udfordringer, der i dag begrænser disse muligheder, bl.a. manglende overblik over tilgængelige data, tunge administrative godkendelsesprocesser, juridiske uklarheder og tekniske udfordringer med at kombinere forskellige datakilder.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Vi skal blive endnu bedre til at bruge de unikke danske sundhedsdata, så vores viden om patienterne også kommer dem til gavn. F.eks. giver kunstig intelligens mulighed for at anvende sundhedsdata til at forudsige sygdom og skræddersy behandling til den enkelte. Vi skal gribe de nye teknologiske muligheder og samtidig sikre, at danske sundhedsdata anvendes sikkert og forsvarligt.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, siger:

Sundhedsdata har stor betydning for udviklingen af nye behandlingsmetoder til glæde for patienter i Danmark. Derfor skal vi som samfund i langt højere grad anvende de mange data, som vores sundhedspersonale hver dag bruger tid på at registrere. Jeg er glad for, at vi kan stå sammen om en vision, som sætter en fælles retning for sundhedsforskning og innovation i Danmark. Og den gode nyhed er, at vi ikke starter på bar bund! Vi er allerede i gang med flere vigtige tiltag, som vi sammen skal have i mål. 

Rigsstatistiker Birgitte Anker, Danmarks Statistik, siger:

Danmark har behov for mere effektive måder til at anvende og kombinere sundhedsdata med andre samfundsdata. I Danmarks Statistik udvikler vi Danmarks Datavindue, som er en samlet indgang til data via Danmarks Statistik til gavn for både forskere, analytikere, myndigheder og beslutningstagere. Det er et vigtigt bidrag til at realisere visionen om bedre brug af sundhedsdata. En sådan hurtig, sikker og fleksibel adgang til alle samfundsdata vil desuden gøre det muligt for Danmark at høste de fulde fordele af at være et digitalt foregangsland.

 
Visionens målsætninger

Med visionen hæver parterne i fællesskab ambitionsniveauet og bygger videre på igangværende initiativer med et mål om at etablere fælles sammenhængende løsninger for brugerne.

Visionen indeholder fire målsætninger, som parterne vil samarbejde om at realisere.

  • Nem og hurtig ansøgning og godkendelse ved at etablere ét samlet kontaktpunkt for vejledning, dataoverblik (metadata) og ansøgning om sundhedsdata samt sikre koordineret godkendelse og ensartet juridisk fortolkning.

  • Sikker og fleksibel adgang til data på fælles national analyseplatform, hvor brugerne kan kombinere sundhedsdata og andre relevante data i sikre analysemiljøer med supercomputerkapacitet til avancerede dataanalyser og store datamængder.

  • Bedre og fælles dataservice, bl.a. støtte og værktøjer til dataanalyse på den nationale analyseplatform.

  • Høj datasikkerhed og gennemsigtighed om anvendelsen af sundhedsdata, forskning skal ske i sikre analysemiljøer med afsæt i gældende sikkerhedsprincipper for forskermaskiner.

Realisering af visionen

Visionen vil blive gennemført trinvist og bygge på igangværende initiativer, bl.a. Én indgang til sundhedsdata, Danmarks Datavindue hos Danmarks Statistik og regionale datastøttecentre.

Som en del af én fælles indgang til sundhedsdata har Sundhedsministeriet og Danske Regioner netop lanceret en ny landsdækkende vejledningsfunktion. Læs mere her.

Projektets fase 1 starter i oktober 2021 og fokuserer på analyse og opstilling af løsningsmodeller samt afprøvning af bl.a. den fælles nationale analyseplatform. Alle relevante brugere og interessenter vil blive inddraget, så løsningerne imødekommer deres behov og ønsker. Ved afslutningen af fase 1 omkring udgangen af 2022 udvælges de løsningsmodeller, som skal udvikles i de efterfølgende faser.

Læs visionen

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet