Sådan bliver de kommunale skatter i 2022

15-10-2021

Kommunerne har vedtaget deres budgetter og skatter for 2022. Foreløbige tal viser samlet set en kommunal skattestigning på ca. 122 mio. kr., som regeringen vil søge opbakning til at neutralisere.

Kommunernes indberetninger viser, at 10 kommuner sætter skatten op i 2022, mens 6 kommuner sætter skatten ned. En foreløbig opgørelse viser, at de kommunale skatter stiger med ca. 122 mio. kr., hvilket dækker over en stigning på ca. 147 mio. kr. i indkomstskatten og en nedsættelse på ca. 26 mio. i dækningsafgiften for erhvervsejendomme.

For 2022 er der kommuner, som har søgt om og fået tildelt rammer til skatteforhøjelser hhv. skattenedsættelser med tilskud. Det følger dels af den politiske aftale om udligningsreformen fra 2020 og dels af økonomiaftalen for 2022, der er indgået mellem regeringen og KL. Rammerne til skatteforhøjelser hhv. skattenedsættelser med tilskud er fastsat med henblik på, at de kommunale skatter samlet set holdes i ro.

Af de samlede vedtagne skattestigninger på 122 mio. kr. ligger 42 mio. kr. ud over de aftalte rammer i udligningsreformen. Det udløser efter reglerne en modregning i bloktilskuddet svarende til den ekstra skattestigning.

Regeringen vil søge opbakning til at nedsætte den statslige bundskat svarende til de højere kommunale skatter i 2022. Dermed stiger den samlede skat for borgerne under ét ikke.

Fakta

  • Skattesanktionsloven medfører, at der sker en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen, hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét.
  • Modregning sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt. tildelt ramme til forhøjelser, og kollektiv modregning af alle kommuner. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenuet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 samt 25 pct. i 2025.
  • Ændringer, der ligger inden for udligningsreformens rammer, kan ikke udløse en modregning.
  • De indberettede oplysninger er i et vist omfang baseret på foreløbige oplysninger. Den endelige opgørelse af skatteresultatet og den modgående reguleringer i bloktilskuddet forventes at foreligge i december.
  • Endelig opgørelse af skatteresultat for 2022 afventer bl.a. lovgivning vedr. dækningsafgiften for erhvervsejendomme, som bl.a. også fastsætter nye dækningsafgiftspromiller.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, mihb@im.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@im.dk, tlf. 23 43 98 61