Bedre muligheder for samtykke til behandling af varigt inhabile patienter

01-04-2022

Nye regler gør det muligt for nærmeste pårørende til varigt inhabile patienter at give informeret samtykke til en række mindre behandlinger på vegne af deres pårørende for op til et år ad gangen. Det skal gøre det lettere for sundhedspersoner at få samtykke til undersøgelse og behandling af fx patienter med svær demens for en række mindre alvorlige tilstande.

Det er et grundlæggende princip i sundhedsloven, at patienter har ret til selvbestemmelse. Derfor skal sundhedspersoner altid indhente et informeret samtykke forud for behandling og undersøgelse. Patienter, som er varigt inhabile (fx patienter med fremskreden demens eller udviklingshæmning), er dog ikke selv i stand til at afgive et informeret samtykke, og derfor skal en anden give samtykke på patientens vegne, typisk patientens nærmeste pårørende. Det kan være vanskeligt og tidskrævende, når sundhedspersonalet skal indhente samtykke fra pårørende, hver gang en varigt inhabil patient skal undersøges eller behandles for en nyopstået sygdom, fx urinvejsinfektion.

En ændring af sundhedsloven, som et enigt folketing står bag, har gjort det muligt at fastsætte regler om, at nærmeste pårørende, personlige værger og fremtidsfuldmægtige til varigt inhabile patienter kan afgive et såkaldt generelt informeret samtykke til en række bestemte undersøgelser og behandlinger for op til et år ad gangen.

Reglerne er nu på plads, og et sådant generelt samtykke kan gives til hyppigt forekommende, mindre undersøgelser og behandlinger, som patienter på fx plejecentre og på bosteder ofte har behov for, og hvor alvorlige bivirkninger eller komplikationer kun optræder meget sjældent.

Et generelt informeret samtykke vil typisk være relevant for varigt inhabile patienter på plejecentre og bosteder.

Læs mere om reglerne for generelt informeret samtykke:
Varigt inhabile patienter - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)
Spørgsmål og svar - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Fakta
  • Et generelt informeret samtykke skal være skriftligt og kan gælde i op til 12 måneder, inden det evt. skal fornyes.
  • Et generelt informeret samtykke kan til hver en tid trækkes tilbage.
  • Et generelt informeret samtykke kan gives til nærmere lovfastsatte undersøgelser og mindre behandlinger på fx plejehjem, botilbud, i hjemmesygepleje eller hos egen læge, men ikke til behandlinger på sygehus eller indledende undersøgelser hos speciallæge.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet