Mulighederne for at få fri fra arbejde er gode, når nærtstående ligger for døden

18-03-2022

Under overskriften ”Det gode ældreliv” blev der i satspuljeaftalen for 2019 besluttet at undersøge, hvilke muligheder pårørende til døende, der dør uden for hjemmet, har for at få fri fra arbejde. Undersøgelsen viser, at der overordnet ikke opleves et stort problem på området.

Det kan være belastende at være pårørende til en nærtstående, der ligger for døden. For døende, som i den sidste tid plejes uden for hjemmet, kan der være behov for, at de pårørende har mulighed for at kunne tage del i nærværet, de sidste dage indtil døden indtræffer.

Hvert år dør lidt over 50.000 mennesker i Danmark og mere end 6 ud af 10 dødsfald sker uden for hjemmet. Omfanget af nærtstående, der hvert år oplever, at deres nærmeste dør uden for eget hjem, er derfor stort.

Derfor besluttede aftalepartierne bag satspuljen 2019-2022 at afsætte midler til en undersøgelse af, hvilke muligheder pårørende til døende, der dør uden for hjemmet, har for at få fri fra arbejde.

Undersøgelsen viser, at der overordnet ikke opleves et stort problem i forhold til, om pårørende til døende, der dør uden for hjemmet, kan få fri til at være hos den døende. Konkret har 33 pct. af virksomhederne i undersøgelsen inden for de fem sidste år oplevet, at en medarbejder har bedt om frihed for at have mulighed for nærvær med døende, der dør uden for hjemmet. 97 pct. svarer, at den ansatte fik fri hver gang. Yderligere 2 pct. svarer, at den ansatte fik fri næsten hver gang.

Undersøgelsen har haft til formål at:

  • kortlægge og skabe overblik over de nuværende muligheder for frihed fra arbejde for pårørende til døende, der i de sidste dage, indtil døden indtræffer, plejes uden for hjemmet.
  • belyse hvordan arbejdsgiver og arbejdstager i praksis håndterer pårørendes behov for frihed fra arbejde, når den døende i de sidste dage plejes uden for hjemmet.
  • indsamle god praksis for at inddrage pårørende i den døendes sidste dage.
  • præsentere og vurdere forslag til, hvordan det kan understøttes, at pårørende til døende, der plejes uden for hjemmet, har mulighed for nærvær i de sidste dage.

En central pointe, som er relevant for alle de nævnte aktører, er, at det som pårørende er væsentligt at inddrage arbejdsgiver så tidligt som muligt i forløbet, så arbejdsgiveren er bekendt med situationen og dermed er forberedt på, at arbejdstageren i en kortere periode (og pludseligt) kan have behov for at få fri fra arbejde.

Undersøgelsen viser også, at det vil kunne skabe mere tryghed for de pårørende at udbrede viden om, hvordan man som arbejdstager, arbejdsgiver og sundhedsprofessionel kan håndtere situationen i forhold til erhvervsaktive pårørende til døende.

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting og er blevet kvalificeret både af en arbejdsgruppe bestående af Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Finansministeriet og af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Offentliggørelse af undersøgelsen er forsinket som følge af håndteringen af covid-19.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet