Apotekerne skal varetage flere sundhedsydelser og aflaste øvrigt sundhedspersonale

29-06-2023

Med sundhedsreformen fra maj 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle identificere områder, hvor apotekerne kan varetage flere opgaver. Det skal aflaste andre dele af sundhedsvæsenet og styrke patientsikkerheden. Arbejdsgruppen er nu klar med sine anbefalinger.

Apotekerne spiller allerede i dag en vigtig rolle i det borgernære sundhedsvæsen. Med sundhedsreformen fra maj 2022 besluttede aftalepartierne at nedsætte en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at identificere områder, hvor apotekernes kompetencer kan komme yderligere i spil. Det skal bidrage til at aflaste andre dele af sundhedsvæsnet, styrke patientsikkerheden og øge tilgængeligheden.

Arbejdsgruppen, der består af Danske Regioner, KL, Danmarks Apotekerforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, herunder relevante styrelser, er nu klar med sin afrapportering og anbefalinger inden for seks temaer;

  1. Dosispakkede lægemidler
  2. Mere vejledning om medicinhåndtering
  3. Bedre samarbejde om lægemidler i sektorovergange
  4. Øget substitution
  5. Modernisering af recepten
  6. Undgå overmedicinering

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at flere borgere med kronisk sygdom skal kunne få udleveret medicin færdigpakket i doser fra apoteket. Det skal sikre, at man i sundhedsvæsenet kan bruge mindre tid på at optælle og dispensere medicin. En rapport viser, at det potentielt kan frigøre i mellem 600-900 årsværk på plejecentre og i hjemmeplejen, som kan varetage plejeopgaver frem for at dosere medicin, ligesom det vil give større sikkerhed for, at der undgås fejlmedicinering.

Arbejdsgruppen anbefaler også, at apotekerne udvikler en ny sundhedsydelse, der skal sikre mere vejledning til sundhedspersonale og pårørende, som skal hjælpe patienter med at håndtere deres medicin. Det skal sikre, at der undgås fejl og genindlæggelser. Konkret foreslås det, at apotekerne skal etablere en telefonisk rådgivning, som kan svare på en række af de spørgsmål om håndtering og virkning af medicin, der i dag fylder på plejehjemmene og hos pårørende, der håndterer medicin. Det vil samtidig kunne aflaste læger og sygeplejersker.

Arbejdsgruppen er desuden enige om at undersøge, hvordan apotekerne i fremtiden kan udlevere vederlagsfri medicin for hospitalerne indkøbt gennem Amgros, regionernes indkøbsorganisation på lægemiddelområdet. Indkøb af medicin gennem Amgros skal sikre, at regionerne fortsat får rabat på lægemidler - også i de tilfælde, hvor apotekerne udleverer lægemidler på vegne af hospitalerne og sikrer nemmere adgang for borgerne til lægemidlerne.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”Apotekerne er allerede i dag en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, men de kan med fordel spille en endnu større rolle. Derfor er det også interessant, at arbejdsgruppen peger på en række konkrete sundhedsydelser, som apotekerne fremover kan løfte og derigennem være med til frigive ressourcer i det øvrige sundhedsvæsen. Det er eksempelvis helt oplagt i højere grad at lade apoteker hjælpe med at pakke og dosere medicin, så sygeplejersker og SOSU-assistenter, som der er mangel på, kan bruge arbejdstiden på andre opgaver samtidig med, at det bliver nemmere for borgerne at tage deres medicin.”

Formand for Danmarks Apotekerforening, Jesper Gulev Larsen, siger:

”Jeg glæder mig over både anbefalingerne og over, at vi på apotekerne i højere grad bliver set som en ressource i det nære sundhedsvæsen og tænkt ind i løsningerne på de store udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Den lavthængende frugt er dosispakket medicin, som apotekerne har tilbudt i mange år. Det er en sikker og effektiv løsning for både borgerne og den offentlige sektor, som er under ekstra stort pres på grund af personalemangel. De øvrige anbefalinger skal vi hurtigst muligt gøre til virkelighed på apotekerne, så flere kan få hjælpe til at bruge deres medicin rigtigt.”

Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach, siger:

”Der er taget nogle vigtige første skridt mod, at apotekerne kan aflaste den øvrige del af sundhedsvæsenet. Jeg ser frem til, at der arbejdes videre med forslaget om øget substitution. Det betyder, at patienter kan få udleveret et billigere alternativ til den medicin, lægen har foreslået. Jeg er også meget tilfreds med, at det skal undersøges nærmere, hvordan apotekerne kan udlevere vederlagsfri sygehusmedicin for hospitalerne, så borgerne får nemmere adgang til deres lægemidler, og der ikke skal bruges unødige ressourcer på hospitalerne. Medicinen skal fortsat indkøbes til samme lave pris gennem Amgros, og udleveres vederlagsfrit til patienter, som det også er tilfældet i dag.”

Fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Sisse Marie Welling, siger:

“Vi mangler desperat sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne, og vi er nødt til at løse vores opgaver på nye måder. Her er automatisk dosispakket medicin et godt eksempel på, hvordan vi kan bruge vores kræfter bedre, når vi samarbejder med apotekerne og på tværs af almen praksis, kommuner og sygehuse. Hvis vi skal lykkes med at frigøre sosu-assistenters og sygeplejerskers tid, så de kan tage sig af borgerne, så må vi hjælpe hinanden og samarbejde på tværs af sundhedsvæsnet. Det er godt, at vi skubber rammerne, så apotekerne kan spille en større rolle her.”

Arbejdsgruppen er desuden enige om, at der etableres en følgegruppe for den videre proces med implementeringen af sundhedsydelserne. Følgegruppen vil bestå af repræsentanter fra arbejdsgruppens parter.

> Læs arbejdsgruppens afrapportering og initiativer her.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk