Nationale mål: Ny statusrapport om de nationale mål

16-06-2023

Regeringen, Danske Regioner og KL følger årligt udviklingen i de Nationale må for sundhedsvæsenet.

Den netop offentliggjorte rapport om nationale mål er Statusrapporten for 2022. Rapporten er forsinket pga. valg og regeringsdannelse og udkommer derfor først nu. Den næste statusrapport for de nationale mål 2023 er planlagt til at udkomme i efteråret.

Rapporten indeholder et særkapitel om social ulighed i sundhed. Kapitlet sætter fokus på forskelle mellem forskellige uddannelsesgrupper for en række indikatorer i de nationale mål, som skal belyse omfanget af social ulighed inden for de udvalgte områder før, under og efter et sygdomsforløb.

Analysen viser, at der er systematiske forskelle på tværs af uddannelsesgrupper eller familiesocialgrupper for 5 ud af 8 indikatorer. Det er velkendt, at der er disse sociale forskelle for eksempelvis middellevetid, rygning og genindlæggelser. Analysen viser samtidigt, at der ikke er tegn på social ulighed i overholdelse af udredningsretten for personer, som er 30 år eller ældre.

I kapitlet belyses med forskellige cases, hvordan der tværsektorielt regionalt og kommunalt arbejdes med at mindske social ulighed i sundhed.

Rapporten for 2022 viser udviklingen i de nationale mål fra 2020 til 2021 og indeholder derudover:  

  • Tre nye indikatorer om hhv. gode leveår for 16-årige, lav mental sundhed blandt unge og fysisk aktivitet blandt skolebørn
  • Ny model for kvalitetsindikatorer for sundhedsvæsenet som består af to nye indikatorer om hoftenære frakturer. Kvalitetsindikatorerne udskiftes løbende med henblik på at sætte fokus på nye områder med potentiale for kvalitetsforbedringer. Dette aftales med regionerne og kommunerne fra år til år. 

Covid-19 og overenskomstkonflikten på sygeplejerskeområdet har betydning

Flere af indikatorerne er direkte eller indirekte påvirket af covid-19 og/eller overenskomstkonflikten på sygeplejerskeområdet i 2021 og konsekvenserne heraf.

Covid-19 har fx haft betydning for indikatorer relateret til aktiviteten i sundhedsvæsenet, da der under epidemien blev foretaget en stor og nødvendig omstilling af aktiviteten i sundhedsvæsenet for at sikre tilstrækkelig kapacitet til behandling af patienter med covid-19. Det betød også nedgang i aktiviteten på flere andre områder.