Status på akutplanen: Positiv udvikling, men fortsat lange ventetider på operationer

10-05-2023

Flere bliver opereret på både de offentlige og de private hospitaler. Men der er fortsat lang vej igen, før målsætningerne i akutplanen er indfriet. Det var konklusionen efter indenrigs- og sundhedsministerens møde med de fem regioner i dag om fremdriften i akutplanen, der bl.a. skal forkorte ventetiderne på operationer.

Initiativerne i akutplanen ser lige nu ud til at have en effekt. De første måneder af 2023 er flere patienter blevet opereret end i slutningen af sidste år. Det skyldes en stigende kirurgisk aktivitet på både offentlige og private hospitaler, hvilket fremgår af den første skriftlige redegørelse fra regionerne, som var udgangspunktet for dagens møde.

Læs regionernes redegørelse her

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”Jeg har i dag drøftet fremdriften i akutplanen med de fem regioner. Og det er positivt, at udviklingen går i den rigtige retning, og at der er flere patienter, der har fået foretaget en operation i starten af 2023 end i slutningen af sidste år. Men vi er stadig langt fra målet, og vi må desværre forvente, at ventetiderne på operationer i et stykke tid endnu vil være længere end før covid-19 pandemien, før vi ser, at kurven knækker. Det er derfor helt afgørende, at vi fastholder en høj aktivitet resten af året og i 2024, for vi skal i mål med at få nedbragt de alt for lange ventetider for patienterne.”

Regionernes redegørelse viser, at den kirurgiske aktivitet var 7 procent højere i første kvartal 2023 sammenlignet med samme kvartal sidste år.

I relation hertil er det vigtigt at være opmærksom på, at de første måneder i 2022 var påvirket af covid-19-pandemien og dermed lå på et lavt niveau.

Hvis målsætningen om en stigning på 3 procent i den kirurgiske aktivitet for hele året skal nås, kræver det derfor en vedvarende højere aktivitet også i den kommende sommerperiode.

Der er endnu ikke tal for 2023 for overholdelsen af udredningsretten og de aktuelle ventetider. Det er forventningen, at de erfarede ventetider fortsat vil komme til at stige fremadrettet i takt med, at de patienter, der har ventet længe, inkluderes i opgørelsen.  

Flere initiativer er godt i gang

Fra regeringens side arbejdes der videre med initiativerne i akutplanen. Eksempelvis arbejdes der for hurtigere autorisation af udenlandsk arbejdskraft. Bekendtgørelsen, der skal ensrette sprogkravet for sygeplejersker fra tredjelande med kravene fra EU/EØS-lande, er sendt i offentlig høring, og en Task Force ser lige nu på, hvordan det kan sikres, at efterspurgte udenlandske sundhedspersoner hurtigt kan komme til at deltage i løsningen af opgaverne i sundhedsvæsenet. Task Forcen skal afrapportere inden sommerferien.

I april tredjebehandlede og vedtog Folketinget et lovforslag, der midlertidigt forlænger behandlingsretten fra 30 til 60 dage på somatisk behandling, så regionerne får øget mulighed for at prioritere behandling.

Beskæftigelsesministeren har fremsat det lovforslag, der skal afskaffe modregning i efterløn midlertidigt for medarbejdere i sundhedsvæsenet og plejesektoren i 2023 og 2024. Det forventes at træde i kraft den 1. juli med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2023.

 

Fakta: Status på akutplanen:

 

  • Kirurgisk produktionsværdi: De foreløbige aktivitetstal viser en stigende kirurgisk produktionsværdi på hospitalerne. Dette sker på baggrund af en øget aktivitet på både offentlige- og private hospitaler.
  • Offentlig planlagte operationer: Det samlede antal af planlagte operationer på offentlige hospitaler viser en stigning ind i 2023 fra 2022 på 8 procent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Stigningen tilskrives bl.a. iværksættelse af meraktivitets-projekter, nye organisationsformer og optimering af operationsafvikling.
  • Private operationer: Stigende antal af operationer foretaget af private udbydere. I 1. kvartal 2023 ses en stigning på 3 procent sammenlignet med 4. kvartal 2022.
  • Akutte kontakter: Der er sket et lille fald i antallet af akutte ambulante ophold på knap 1 procent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Dog var antallet for 2022 over niveauet fra før covid-19.
  • Planlagt aktivitet: Der er 6 procent flere planlagte ambulante ophold i 1. kvartal 2023 sammenlignet med 4. kvartal 2022. Antallet af planlagte indlæggelser er steget med 13 procent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.
  • Ventetider: Forventes at stige yderligere, som følge af afviklingen af udskudte behandlinger. Det skyldes, at ventetiden stiger, når flere af de patienter, der har ventet i lang tid, inkluderes i opgørelsen.
  • Udredningsret: Udredningsretten i somatikken har været overholdt i 71-74 pct. af forløbene i 2022. Der er endnu ikke tilgængelig data for 1. kvartal 2023.

 

Se hele aftalen om akutplanen her

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk