Patientklagesystemet skal forbedres til gavn for patienter og sundhedspersonale

11-01-2024

Regeringen vil forbedre patientklagesystemet, så det fremover bliver mere overskueligt for patienter at klage, samtidig med at der kommer mere fokus på læring end sanktioner over for konkrete sundhedspersoner. Det sker på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe med repræsentanter for patientorganisationer, arbejdsgivere og sundhedsmedarbejdere.

I dag er det for svært for patienter og pårørende, der ønsker at klage over et behandlingsforløb i sundhedsvæsnet, at finde rundt i, hvad man kan klage over, og hvordan man konkret indgiver en klage til sundhedsmyndighederne.

Det bliver der nu ændret på.

Klagevejledningen for patienter og pårørende forbedres. Og fremover vil alle sager som udgangspunkt starte som såkaldte forløbsklager – dvs. klager over det samlede behandlingsforløb – hvorefter sagen kan prøves som en disciplinærnævnssag – altså en klage over en konkret sundhedsperson – hvis sundhedsmyndighedernes behandling af forløbsklagen giver anledning til kritik.

Det skal både gøre det mere overskueligt for patienterne at indgive en klage og sikre, at sundhedspersoner ikke vilkårligt involveres i disciplinærnævnssager.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi kan desværre ikke helt undgå, at der bliver begået fejl i sundhedsvæsnet, men det er helt afgørende, at patienter og pårørende har mulighed for at klage over et behandlingsforløb, og at vi lærer af fejlene, så vi minimerer risikoen for, at de gentager sig. Derfor ændrer vi patientklagesystemet, så der fremover vil ske en hurtigere og mere konstruktiv vej fra fejl til læring. Ændringerne skal samtidig forhindre, at læger og andre sundhedspersoner bliver unødigt involveret i klagesager, der kan være en voldsom belastning for den enkelte.

I 2022 modtog Styrelsen for Patientklager 3.743 forløbsklager og 3.045 disciplinærsager. 67 procent af forløbsklagerne og 81 procent af disciplinærsagerne gav ikke anledning til kritik.

Ændringerne af patientklagesystemet sker på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Lægeforeningen, DSR, FOA, Danske Patienter, SIND, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner og KL.

Arbejdsgruppen blev nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientklager, der som led i sundhedsaftalen fra maj 2022 fik til opgave at afdække hele patientklagesystemet og drøfte mulige tiltag til forbedringer og forenklinger, der tilgodeser både patienter og sundhedspersonale. 

Indenrigs- og sundhedsministeren vil i marts fremsætte et lovforslag for at implementere en række af de nye tiltag. De resterende tiltag vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet arbejde videre med.

For at sikre at tiltagene forbedrer patientklagesystemet i praksis, vil der blive foretaget en evaluering senest i 2027.

Læs anbefalingerne fra arbejdsgruppen her 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk