Tilskud til ydelser

Som borger kan man få en række ydelser med tilskud efter sundhedsloven, herunder tilskud i praksissektoren, befordring, befordring af afdøde, begravelseshjælp og tolkebistand og tilskud til høreapparater.

Tilskud til behandling i praksissektoren

Man kan få tilskud til en række behandlinger i praksissektoren, bl.a. tandlæge, kiropraktor og fysioterapeut.

Læs mere om tilskud til tandlæge på sundhed.dk

Læs mere om tilskud til kiropraktor på sundhed.dk

Læs mere om tilskud til fysioterapeut på sundhed.dk

Børn under 16 år kan desuden få tilskud af regionen til brilleglas og brillestel ved første anskaffelse, eller når det er nødvendigt at ændre glas eller stel. Det er ikke en betingelse for tilskuddet, at der foreligger en lægeordination.

Befordring 

Som udgangspunkt skal man selv sørge for at arrangere og betale for transport til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog for visse patientgrupper mulighed for at få transport eller få betalt transporten i forbindelse med:

  • Behandling hos alment praktiserende læge eller en praktiserende speciallæge
  • Sygehusbehandling
  • Genoptræning

Læs mere om befordring og befordringsgodtgørelse på sundhed.dk

Det er muligt at klage over en afgørelse om befordringsgodtgørelse hos Styrelsen for Patientklager.

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Hjemtransport af afdøde

I visse tilfælde betaler regionen for hjemtransporten af afdøde patienter, når patientens død er indtruffet under overflytning eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor patienten modtog gratis sygehusbehandling efter sundhedsloven. 

Læs mere om hjemtransport af døde på sundhed.dk

Begravelseshjælp

Hvis man har ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp, når man dør.

Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning til den, der afholder udgifterne til begravelsen. Hjælpens størrelse er afhængig af afdødes og en eventuel efterlevende ægtefælles formueforhold.

Der skal søges om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Man skal søge digitalt via det ansøgningsskema, der findes på Borger.dk. 

Læs mere om begravelseshjælp og se, hvordan man søger på borger.dk

Tolkebistand

Man har i en række tilfælde ret til tolkebistand, når man modtager behandling i sundhedsvæsenet.

Ret til tolkebistand gælder særligt, hvis den behandlingsansvarlige læge skønner, at en fremmedsprogstolk er nødvendig for behandlingen.

Der er indført et gebyr for tolkning på grund af sprogproblemer, hvis man har boet i Danmark mere end 3 år og fortsat ikke kan føre en samtale og forstå en information på dansk, og derfor har brug for tolkebistand i forbindelse med behandlingen i sundhedsvæsenet.

Læs mere om tolkning patienter på borger.dk

Høreapparater

Hvis man har nedsat hørelse er det både muligt at få høreapparat i det offentlige sygehusvæsen og hos en godkendt, privat forhandler.

Vælger du høreapparatbehandling i det offentlige sygehusvæsen, er høreapparatet og tilpasningen gratis for dig. Valget af høreapparat vil ske ud fra høretabets karakter og dine ønsker til apparat. Du kan derfor ikke altid vælge frit blandt alle høreapparater. Høreapparatet er det offentliges ejendom, og du skal levere det tilbage, når du ikke længere bruger det – fx hvis du får et nyt apparat.

Vælger du høreapparatbehandling hos en godkendt, privat forhandler, får du et offentligt tilskud. Tilskuddet dækker høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan maksimalt udgøre de faktiske omkostninger og afhænger ikke af din indkomst. Du ejer selv høreapparatet og skal derfor ikke levere det tilbage.

Læs mere om tilskud til høreapparater hos borger.dk