Koncernpersonale- og lønpolitik

Politikken er den overordnede ramme for alle institutioner indenfor hele ministerområdet og udgør fundamentet for departementets og de enkelte institutioners politikker på områderne.

Koncernpersonalepolitik

Koncernpersonalepolitikken for Sundhedsministeriet er den overordnede personalepolitiske ramme for alle medarbejdere og ledere indenfor hele ministerområdet og udgør fundamentet for departementets og de enkelte institutioners personalepolitikker mv.

Koncernpersonalepolitikkens overordnede formål er at medvirke til at sikre den bedst mulige opfyldelse af henholdsvis departementets og institutionernes mål, strategier og værdier, og personalet udgør den helt centrale og væsentligste ressource i relation til opfyldelse heraf.

Opgavevaretagelsen på Sundhedsministeriets område skal være præget af høj kvalitet og effektivitet, hvilket bl.a. skal sikres ved at sætte fokus på forholdet mellem de anvendte ressourcer og de resultater, der opnås.

Koncernpersonalepolitikken skal bidrage til at sikre, dels en fleksibel, effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse på et højt fagligt niveau, dels at ministerområdet løbende er i stand til at tilpasse organisationen til nye udfordringer og tiltrække, motivere og fastholde højt kvalificerede ledere og medarbejdere.

Herudover skal politikken sikre fælles holdninger på det samlede personaleområde, understøtte og fremme samarbejdet både udadtil og på tværs af ministerområdet og bidrage til, at Sundhedsministeriet fremstår som en attraktiv arbejdsplads.

Departementet og institutionerne udfylder og udmønter koncernpersonalepolitikken på den måde og med det indhold, der er i overensstemmelse med henholdsvis departementets og den enkelte institutions konkrete mål, strategier og værdier.

Koncernlønpolitik

Koncernlønpolitikken for Sundhedsministeriet med tilhørende institutioner udgør en overordnet ramme for lønpolitik for alle medarbejdere indenfor hele ministerområdet.

Formålet er at understøtte koncernpersonalepolitikken for Sundhedsministeriet og medvirke til at sikre, at fleksibiliteten i de nye lønsystemer sættes i fokus, således at løn ses i sammenhæng med strategi, mål, personale- og ledelsespolitik på hele ministerområdet og i de enkelte institutioner.

Hensigten med koncernlønpolitikken er at skabe en ramme, indenfor hvilken de enkelte institutioner på ministerområdet formulerer egne lønpolitikker. Målet er, at alle institutioner på ministerområdet formulerer egne lønpolitikker som en del af personalepolitikkerne i institutionerne.

Koncernlønpolitikken skal understøtte de lokale lønpolitikker og tværgående hensyn. Ministeriets opgaver spænder vidt, og de ansattes opgaver, krav til uddannelse og arbejdsformer er meget forskellige. Derfor udgør koncernlønpolitikken kun en overordnet ramme, indenfor hvilken der er rum for formulering af lokale lønpolitikker, som tager højde for lokale hensyn og forskelligheder.

Den øverste ledelse i institutionerne har ansvaret for, dels at fastlægge den lokale ramme for lønpolitikken, dels at ruste institutionens ledere til at varetage de øgede ledelsesmæssige udfordringer, som følger af en fleksibel og individuel løndannelse.

Det er også institutionsledelsens opgave at sikre en ansvarlig og regelmæssig overvågning af lønudviklingen, herunder at medvirke til, at der ikke internt på ministerområdet eller i relation til andre institutioner sker en uhensigtsmæssig konkurrence på lønområdet, der kan bevirke, at lønniveauet presses unødigt højt.