Beboere med psykiske lidelser på botilbud får hurtigere og bedre hjælp

01-06-2017

Den regionale psykiatri og medarbejderne på en række socialpsykiatriske botilbud skal styrke deres samarbejde og indsatsen over for den enkelte beboer. 65 mio. kr. fra satspuljemidlerne er på vej ud til en række projekter.

Færre genindlæggelser, mindre tvang, et fald i voldsepisoderne og større effekt af behandlingen.

Det er målet for en række projekter, der skal styrke indsatsen over for borgere med psykiske lidelser, der bor på et socialpsykiatrisk botilbud.

65 mio. kroner fra satspuljemidlerne skal bruges på at undervise medarbejderne på botilbuddene, styrke den sundhedsfaglige rådgivning til personalet og gøre det lettere for beboere med psykiske lidelser at få en diagnose og dermed den rigtige hjælp det rette sted.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Det glæder mig, at pengene fra den politiske handlingsplan, vi vedtog i efteråret, nu kommer ud til gavn for både beboere og medarbejdere. Jeg tror på, at vi giver både borgere og personale større tryghed, når vi sætter ind med både at give medarbejderne mere viden til at håndtere vold og skaffer hurtigere og bedre psykiatrisk hjælp i hverdagen.   

Efter en række voldelige og tragiske episoder på socialpsykiatriske botilbud over de senere år vedtog Folketingets satspuljepartier i oktober 2016 en handlingsplan til ca. 400 mio. kr., der skal forebygge vold på de socialpsykiatriske botilbud over de kommende år.

To puljer med fælles formål

De 65 mio. kroner fra satspuljen for 2017-2020 fordeler sig på to puljer. Sundhedsstyrelsen har udvalgt projekter i alle fem regioner til at modtage pengene.

De første 8 mio. kroner går til at undervise medarbejdere i den regionale psykiatri, den kommunale misbrugsbehandling og på botilbuddene på den samme skolebænk og undervise i de eksisterende redskaber og metoder i indsatsen over for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug.
Målet er at styrke det fælles samarbejde om borgeren.
De resterende 57 mio. kr. går til at styrke den sundhedsfaglige rådgivning og give lettere adgang til psykiatrisk udredning af beboerne på botilbuddene.

Pengene går fx til særlige udgående teams fra den regionale psykiatri, der kommer ud på Københavns Kommunes botilbud for at rådgive og sparre med personalet om beboere med psykiatriske lidelser, så medicinsvigt og konflikter i større omfang end i dag fanges i opløbet og forebygges.

Eller bostedsteams på den københavnske vestegn, der skal reducere antallet af genindlæggelser i psykiatrien, ved at tage ud på bosteder og give en tidligere og mere intensiv indsats hjemme hos beboere med psykiske lidelser, især hvis de pludseligt får det værre.

Eller en telefonrådgivning i Nordjylland, hvor medarbejderne på en række botilbud kan ringe til en beboers vanlige behandlere, hvis borgeren allerede er patient i psykiatrien, eller til en læge i vagtfunktion i Psykiatrien, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal hjælpe og undgå konflikter og vold.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger: 

Alle projekterne handler om at sætte hurtigere og tidligere ind over for situationer, der kan udvikle sig uheldigt, og komme borgeren endnu bedre i møde med hjælp og støtte. Vi skal indrette indsatsen mere efter den enkelte og på den måde undgå vold og trusler mod personalet, som er helt urimelige arbejdsforhold.

Læs mere om de enkelte projekter for fælles undervisning 

Læs mere om de enkelte projekter for styrket sundhedsfaglig rådgivning 

Som led i handlingsplanen mod vold på botilbud behandler Folketinget i øjeblikket et lovforslag om en ny type rehabiliterende psykiatriske sengepladser målrettet en særlig gruppe af svært psykisk syge borgere med en udadreagerende adfærd og evt. et samtidigt misbrug.

Læs ”150 pladser på nye psykiatriske afdelinger på vej”

Fakta om socialpsykiatrisk botilbud:
  • Mange af patienterne bosiddende på socialpsykiatriske botilbud har ud over en sindslidelse også somatiske lidelser, sociale problemstillinger, misbrug, mv., som alle kræver en særlig koordineret indsats fra hhv. behandlings- og socialpsykiatrisk personale.

  • Antallet af genindlæggelser for patienter bosiddende på socialpsykiatriske bosteder ligger højere end øvrige psykiatriske patienter.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Puljeopslagene:

"Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning"

Pulje skal styrke den sundhedsfaglige rådgivning for medarbejdere på botilbud med borgere med psykiske lidelser samt give lettere adgangen til psykiatrisk udredning.

Læs mere om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

"Satspuljen Fælles undervisning"

Pulje skal gennem fælles undervisning give bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Læs mere om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.