11 lovændringer på sundhedsområdet er nu trådt i kraft

05-07-2018

Skrappere regler for tatovører, fredning af patienterstatninger og gratis psykologhjælp til unge med depression eller angst er blot nogle af de love og bekendtgørelser, der trådte i kraft 1. juli.

Unge mellem 18 og 20 år kan nu få gratis psykologbehandling

En forsøgsordning for de næste fire år træder nu i kraft for unge mellem 18-20 år, som lider af depression eller angst. De kan fremover få tilbudt vederlagsfri psykologbehandling.

Et stigende antal børn og unge kæmper nemlig med psykiske problemer og deres mentale velbefindende. Derfor besluttede sundhedsminister Ellen Trane Nørby og satspuljepartierne at indføre forsøgsordningen. Ellen Trane Nørby siger:

Vi ved, at alt for mange sårbare unge kunne have været hjulpet med en tidligere indsats, så nu afprøver vi, hvilken effekt vi kan få ved at gøre psykologhjælpen vederlagsfri.

Der er afsat 15,1 mio. kr. til forsøgsordningen i perioden 2018-2021, som i praksis indføres inden for rammerne af den nuværende tilskudsordning til psykologbehandling, hvor bl.a. unge mellem 18-20 år, der lider af let til moderat depression, i dag kan modtage et tilskud på 60 pct. af psykologens honorar.

Læs mere: Sundhedsministeren sikrer gevaldigt løft til børn og unge i psykiatrien

Reglerne for tatovører bliver skrappere

Fremover skal tatovører registreres og følge en række krav, der skal sikre, at forbrugere kan få tatoveringer uden at blive syge af det. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi ved, at omkring 12 procent af de danskere, som får tatoveringer, har oplevet gener i større eller mindre grad. Danskerne skal derfor have større sikkerhed om, at forholdene er i orden hos den tatovør, de går til. Samtidig indfører vi tilsyn, så man fremover kan se, hvem der lever op til kravene.

Siden 2013 har det været frivilligt, om en tatovør ville lade sig registrere i en brancheforening som et kvalitetsstempel. Men ingen tatovører er registreret frivilligt, og med den nye lov har sundhedsministeren nu gjort registreringen obligatorisk.

Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet skal fremover stå for både registrering og tilsyn, og hvis ikke man lader sig registrere, bliver man politianmeldt og kan i sidste ende få et forbud mod at tatovere.

Den nye lov er netop trådt i kraft.

Læs mere om ordningen på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Selvbestemmelse for egen død

Patienter får nu flere muligheder for at fravælge livsforlængende behandling.

Fra 1. juli bliver det slået fast, at habile patienter - uanset diagnose - kan afvise, at behandling sættes i gang. De kan også bede om, at en allerede igangværende behandling stoppes. Det er uanset, om det betyder, at de dør af den årsag. Eksempelvis kan patienten bede om, at der skal slukkes for respiratoren. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi må respektere de mennesker, der er afklarede med, at de ikke ønsker at være i livet længere. En værdig død og mere selvbestemmelse for den enkelte - også når livet går på hæld – dét er kernen i loven.

Loven slår også fast, at sundhedspersoner kan afbryde en livsforlængende behandling af en ikke-uafvendeligt døende patient, hvis patienten beder om det, uden at frygte at blive anklaget for drab.

Læs mere: Lovforslag: Patienter skal selv bestemme at de ikke ønsker behandling

Patienter får ret til hurtig genoptræning

Nogle kommuner har været for længe om at tilbyde patienter genoptræning, efter de har været indlagt på hospitalet.

Fremover skal kommunerne tilbyde genoptræning inden for syv dage, efter patienten er blevet udskrevet. Hvis de ikke kan overholde fristen, kan borgeren fremover frit vælge en privat leverandør, blandt de leverandører, som har indgået landsdækkende aftaler med KL. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi har længe arbejdet med at give patienterne god og hurtig behandling. Nu er tiden kommet til også at arbejde med forløbet efter, hvor genoptræning kan være mindst lige så afgørende for, at man kommer ordentligt tilbage til hverdagen med sin funktionsevne i behold.

KL er stadig i gang med at lave aftaler med private leverandører.

Den nye patientrettighed blev besluttet med regeringens fritvalgs-udspil i efteråret og er finansieret af Finansloven.

Læs mere: Danske patienter får ret til hurtig genoptræning

Ny THC-grænseværdi træder i kraft

Med en ny bekendtgørelse gør regeringen op med nultolerancen på det aktive stof THC, som også er i cannabis. Fremover vil produkter, som indeholder op til 0,2 procent THC, ikke være omfattet af narkotikalovgivningen.

Det skal blandt andet øge erhvervslivets muligheder for at udvikle, producere og forhandle produkter baseret på cannabis uden at komme i konflikt med narkotikalovgivningen.

Ændringen på THC-områder påvirker ikke direkte muligheden for fremover at købe og sælge CBD-produkter. Her vil det fortsat være Lægemiddelstyrelsen, som skal vurdere, om produktet er et lægemiddel eller ej. Ellen Trane Nørby siger:

Når vi ikke kan melde mere klart ud lige nu, handler det om, at det er nyt land for os. Hvis produkterne er kosttilskud, skal de selvfølgelig på hylderne i butikkerne. Ligesom vi også ønsker at få CBD-olier ind i forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Ministeren er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan nabolandene til Danmark vurderer CBD-produkter.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her.

Patienter skal betale gebyr for brug af tolk

Hvis du som patient har behov for tolk hos lægen eller på hospitalet og har boet i Danmark i mere end tre år, skal du frem over selv betale et gebyr.

Gebyret er sat til 334 kroner ved konsultation i en lægepraksis og til 1.675 ved indlæggelse på hospitalet. Hvis der tolkes over telefonen eller via videolink udgør gebyret 191 og 957 kr. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

For mange danskere er det formentlig svært at forstå, at personer, der har boet her i årevis alligevel kan få en gratis tolk bevilget, hvis de ikke har lært dansk. Det er baggrunden for forslaget: Et spørgsmål om rimelighed.

Der er dog få undtagelser. Det gælder i forhold til børn. Og deres forældre. Derudover er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at de ikke er i stand til at lære dansk, undtaget. Det samme gælder patienter fra det tyske mindretal, som ønsker at tale tysk, ligesom der heller ikke vil blive opkrævet gebyr for tolkning i det grønlandske og færøske sprog.

Skibe må købe medicin i udlandet

Den 1. juli trådte nye regler i kraft, som skal gøre det lettere for eksempelvis flådefabrikanter at importere den medicin, som redningsflåder skal være udstyret med. Dermed ophører kravet om, at skibes medicin skal købes på et dansk apotek. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby udtaler:

Sundhedsloven skal ikke spænde ben for dansk eksport og vækst – i hvert fald ikke i denne her sammenhæng. Det sikrer vi med de nye regler, som samtidig sikrer, at kvaliteten af lægemidler ombord på de danske skibe og redningsfartøjer er på niveau med den, vi kan købe i Danmark.

Derfor har Søfartsstyrelsen udgivet en liste over medikamenter og godkendte alternativer, som kan anvendes af rederier og ude på skibene.

Se listerne på Søfartsstyrelsens hjemmeside her.

Udbetalte patienterstatninger fredes

Alle folketingets partier er blevet enige om at frede allerede udbetalte patienterstatninger. En udbetalt erstatning kan dermed aldrig kræves tilbagebetalt. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Syge mennesker skal ikke pludselig møde et krav om tilbagebetaling lang tid efter, at de har fået udbetalt en erstatning. Det er ikke rimeligt. Derfor har vi nu givet dem større sikkerhed med en fredning af udbetalte erstatninger. 

Derudover bliver patienterstatningsordningen udvidet, så den omfatter alle skader forårsaget af sundhedspersoner og derudover også psykiske lægemiddelskader.

Genomcentret er nu officielt i gang

Samtlige af folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten vedtog i maj en lov om at oprette et Nationalt Genom Center.

Det skal blandt skabe bedre rammer for udnyttelse af personlig medicin i Danmark. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Personlig medicin kan gøre patientbehandlingen endnu bedre og med færre bivirkninger. Derfor har vi oprettet centret, som også skal sørge for trygge og sikre rammer for deling, opbevaring og kombination af vores oplysninger om for eksempel genetik.

Loven trådte i kraft 1. juli og dermed er centret nu officielt i gang.

Læs meget mere om Nationalt Genom Center her.

Ny autorisationsordning for osteopater

Fra den 1. juli i år kan alle osteopater i Danmark ansøge om autorisation. 

Det betyder blandt andet, at autoriserede osteopater fremover på linje med læger, kiropraktorer, fysioterapeuter og registrerede alternative behandlere vil blive underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Osteopaternes arbejde bliver nu lettere med flere muligheder og større anerkendelse. Samtidig øger vi patienternes sikkerhed ved at give dem mulighed for at klage over en behandling hos en osteopat og søge om erstatning.

Læs mere om den nye autorisationsordning på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her.

Ny styrelse overtager klage- og ankesager

I forbindelse med regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser blev det besluttet, at der skulle oprettes en ny styrelse for patientklager med hovedsæde i Aarhus.

Den 1. juli flyttede behandlingen af klage- og ankesager på sundhedsområdet derfor fra Styrelsen for Patientsikkerhed over til den nye Styrelsen for Patientklager. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Nu er den nye styrelse formelt oprettet og kan for alvor komme i gang med at hjælpe borgere, der vil klage over en dårlig oplevelse i sundhedsvæsenet.

Læs mere om Styrelsen for Patientklager på styrelsens nye hjemmeside her.

Læs også mere om regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser her.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet