Satspuljen 2007-2010

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010

Der har i en årrække været enighed om den grundlæggende tilrettelæggelse af det psykiatriske område med vægt på ambulant psykiatri i form af distriktspsykiatri, intensiv psykiatrisk behandling under indlæggelse og støtte til psykisk syge ved en bred vifte af socialpsykiatriske tilbud. Udviklingen på området er kommet langt, bl.a. forbi der med de indgåede psykiatriaftaler er sat klare mål og afsat ressourcer til realisering. Der er med psykiatriaftalerne opnået en betydelig udbygning af psykiatrien både for så vidt angår fysiske rammer, behandlingskapacitet, behandlingstilbud og sociale tilbud.   

Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at en ny psykiatriaftale på sundhedsområdet skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuancerede, specifikke og målrettede tilbud – med udgangspunkt i forskellige patientgruppers behov.  

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen