Sundhedsstrukturkommissionens databeskyttelsespolitik

Sundhedsstrukturkommissionen behandler personoplysninger i forbindelse med de opgaver, den har ansvaret for. I kommissionens databeskyttelsespolitik kan du orientere dig om, hvordan kommissionen som dataansvarlig indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger.

Sundhedsstrukturkommissionens databeskyttelsespolitik

Sundhedsstrukturkommissionen er dataansvarlig for de personoplysninger, der bliver indsamlet og håndtereret. I kommissionens databeskyttelsespolitik kan du som borger orientere dig om, hvordan kommissionen indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger.

Sundhedsstrukturkommissionen kan kontaktes på struktur@sum.dk

Sundhedsstrukturkommissionens opgaver og ansvar

Sundhedsstrukturkommissionens opgave er at udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet.

En central del af kommissionens opdrag er at sikre debat og involvering af alle interesserede aktører. I forbindelse med denne inddragelse vil kommissionen behandle personoplysninger.

Typer af personoplysninger og formålet med behandlingen

Sundhedsstrukturkommissionen behandler personoplysninger i forbindelse med dens opgaver. Opgaverne omfatter blandt andet at opstille forskellige modeller for organisering af sundhedsvæsnet under hensyn til fremtidssikring af det samlede sundhedsvæsen. Kommissionen skal også pege på potentialer for bedre forebyggelse. For en nærmere uddybning af opgaverne henvises til Kommissorium for Sundhedsstrukturkommissionen.

Personoplysningerne spænder fra almindelige personoplysninger som navn, adresse og telefonnummer over fortrolige oplysninger som CPR-nummer til følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, genetiske og biometriske data, etnicitet, oplysninger om seksuel orientering mv. 

Principper for indsamling af personoplysninger

Sundhedsstrukturkommissionen indsamler personoplysninger på baggrund af bestemmelser i lovgivningen. Mængden af indsamlede personoplysninger begrænses til, hvad der er nødvendigt for at opfylde det specifikke formål. Når kommissionen indhenter personoplysninger direkte hos dig som borger, skal kommissionen oplyse dig om formålet med databehandlingen, tidsrum for opbevaring af personoplysningerne, dine rettigheder som registreret mv.

Så længe gemmes dine personoplysninger

Sundhedsstrukturkommissionen opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det.
For en nærmere uddybning af reglerne om, hvordan Sundhedsstrukturkommissionen skal opbevare oplysningerne, henvises du til at læse i arkivloven.

Sådan passer vi på dine personoplysninger

En del af de personoplysninger, der behandles i Sundhedsstrukturkommissionen, er følsomme oplysninger. Derfor er der særligt strenge krav til at sikre fortroligheden omkring dem. For at beskytte dine personoplysninger har Sundhedsstrukturkommissionen implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger, som blandt andet sikrer, at medarbejdere kun får adgang til dine personoplysninger, når de har brug for det i deres arbejde. Samtidig er der etableret kontroller, som sikrer, at kommissionen efterlever kravene til informationssikkerhed. For eksempel fører departementet tilsyn inden for Indenrigs- og Sundhedsministeriets område for at sikre, at ministeriets institutioner lever op til kravene.

Hvilke rettigheder har du?

Når vi behandler dine personoplysninger, har du som registeret en række rettigheder hos os.  Dine rettigheder er:

  • Bede om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
  • Bede om at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
  • I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig
  • I visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset
  • I visse tilfælde at gøre indsigelse mod Sundhedsstrukturkommissionens lovlige behandling af personoplysninger om dig
  • Klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Sundhedsstrukturkommissionen behandler personoplysninger om dig i strid med databeskyttelsesreglerne. 

Databeskyttelsesrådgiver

Sundhedsstrukturkommissionen har en databeskyttelsesrådgiver, som blandt andet har til opgave at rådgive kommissionen om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler.

Hvis du ønsker at drøfte et svar, du har modtaget fra kommissionen, kan du henvende dig til databeskyttelsesrådgiveren.

logo