Offentlig-private partnerskaber (OPP)

OPP giver mulighed for at sætte fokus på at skabe totaløkonomiske fordele i renoverings-projekter, herunder i forhold til kvalitet og innovation, fokus på funktioner, en fornuftig risikodeling samt projekter, der er færdige til tiden og til aftalt pris - også inden for rammerne af låne- og deponeringsreglerne.

I de tre publikationer til højre kan du læse mere om offentlig-private partnerskaber og relationen til de kommunale låneregler.


Et OPP-projekt betragtes efter lånebekendtgørelsen som en aftale om leje eller leasing. Kommuner og regioner er derfor omfattet af lånebekendtgørelsens deponeringsregler i forbindelse med OPP-projekter, når disse aftaler kan sidestilles med og erstatter en kommunal eller regional anlægsudgift.

Deponeringsreglerne har baggrund i lånebegrænsningen, idet aftaler om leje eller leasing af ejendomme, lokaler og anlæg mv. sidestilles med og opfattes som lån, når aftalerne erstatter en kommunal og regional egen- eller lånefinansieret anlægsudgift. Begrundelsen bag begrænsningen er bl.a. følgende tre forhold:

  • At kommuners og regioners fremtidige råderum ikke i uhensigtsmæssigt omfang bliver begrænset af finansielle bindinger som følge af låne-, leje- og leasingaftaler truffet af nuværende kommunalbestyrelser og regionsråd.
  • At overordnede samfundsøkonomiske hensyn varetages, idet der sikres en statslig styring af omfanget af kommunernes og regionernes opførelse af anlæg samt deltagelse i OPP.
  • Deponeringsforpligtigelsen sidestiller ejer- og lejerforhold og sikrer, at det ikke er finansieringsmodellen, der er den motiverende faktor for at indgå aftaler om OPP (og andre leje/leasing-aftaler).


Lånebekendtgørelsens deponeringsregler betyder, at kommuner og regioner kun kan indgå i OPP-aftaler mod at deponere. Kommuner og regioner kan dog også indgå i OPP-projekter, hvis de har automatisk låneadgang eller har ledig låneramme.