Kommunernes og regionernes opgaver

Kommunerne varetager de fleste af de direkte borgerrettede opgaver. Regionerne varetager opgaver, som bedst løses decentralt, men som samtidig kræver et større befolkningsgrundlag end kommunerne udgør.

Kommunens opgaver

 • Det sociale område: Finansierings‐, forsynings‐ og myndighedsansvar
 • Børnepasning
 • Folkeskolen, herunder al specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn
 • Ældrepleje
 • Sundhedsområdet: Bl.a. forebyggelse, pleje og genoptræning uden for indlæggelse, special- og kommunal tandpleje, hjemmesygeplejen og socialpsykiatri
 • Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder
 • Integrationsindsatsen og sprogundervisning af indvandrere
 • Forsørgelsesydelser: Arbejdsløshedsforsikring, førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge
 • Den aktive beskæftigelsesindsats for både forsikrede og ikke‐forsikrede ledige
 • Det lokale vejnet
 • Deltagelse i regionale trafikselskaber
 • Natur, miljø og planlægning, herunder konkrete myndighedsopgaver og borgerrettede opgaver
 • Forsyningsvirksomhed (delvist selskabsgjort) og redningsberedskab
 • Lokal erhvervsservice og turismefremme
 • Borgerbetjening på skatte‐ og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige skattecentre

 

Regionernes opgaver

 • Sygehusvæsenet, psykiatrien og den offentlige sygesikring, herunder privat-praktiserende læger og speciallæger
 • Regional udvikling, herunder sekretariatsbetjening af regionale vækstfora
 • Jordforurening og råstoffer
 • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social‐ og specialundervisningsområdet
 • Deltagelse i trafikselskaber