Finansieringsudvalget

Finansieringsudvalget er et embedsmandsudvalg under Social- og Indenrigsministeriet med repræsentanter for KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.

Det er udvalgets opgave at vurdere kommunernes og regionernes generelle finansieringsbehov, og hvorledes finansieringssystemet bør udformes i fremtiden under afvejning af de forskellige hensyn til f.eks. udligningssystemets objektivitet og forudsigelighed. 

Finansieringsudvalget har afleveret den rapport, som blev bestilt med Aftale om reform af refusionssystemet og justering i udligningssystemet. Aftalen blev i 2015 indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Rapporten indeholder udvalgets analyser af det kommunale tilskuds- og udligningssystem og forslag til justeringer. Samtidig offentliggøres også fire delanalyser, som indgår som baggrund for afrapporteringen fra Finansieringsudvalget:

  • Analyse af kriterier og kommunale udgiftsbehov på beskæftigelsesområdet

  • Analyse af udgiftsbehovsopgørelsen og udvikling i overførsler

  • Analyse af regionale og strukturelle elementer i udligningen

  • Risikofaktorer for langvarig offentlig forsørgelse

I forbindelse med Aftale om refusion, som Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservativt Folkeparti indgik den 2. februar 2015, blev partierne samtidig enige om at justere udligningsordningen, så de nye regler for refusion ikke skaber utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner. Af aftalen fremgår, at Finansieringsudvalget har til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af udligningssystemet, som kan træde i kraft fra 1. januar 2018.

Kommissorium for Finansieringsudvalgets arbejde med tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem som følge af refusionsomlægningen

Fristen for Finansieringsudvalgets afrapportering til regeringen er i efteråret 2016 forlænget med 1 år til udgangen af 2017 med henblik på, at udvalget også kan inddrage konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem, jf. nyheden her.

Regeringen har efterfølgende udarbejdet et tillæg til Finansieringsudvalgets kommissorium, der omhandler neutraliseringen af virkninger for kommunerne af det nye ejendomsvurderingssystem og ændret boligbeskatning i 2019-2025, som det er forudsat i forlig om boligbeskatning af 2. maj 2017, jf. Tillæg til kommissorium for Finansieringsudvalgets arbejde med udligningssystemet.