Særtilskud

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder et årligt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der fordeles årligt en generel pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner iht. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Puljen fordeles ved en årlig ansøgningsrunde.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16

§ 16-puljen skal ses som et supplement til det generelle tilskuds- og udligningssystem, som ikke nødvendigvis kan opfange alle særlige lokale forhold eller mere akut opståede udfordringer for nogle kommuner.

Fordelingen af særtilskud efter § 16 sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation, hvor der inddrages en række kriterier/kommunaløkonomiske nøgletal.

Puljen er med udligningsreformen af maj 2020 permanent forhøjet til 350 mio. kr. (2020-niveau).

En del af puljen kan anvendes til forhåndstilsagn om flerårigt særtilskud som led i indgåede aftaler om udviklingspartnerskab med ministeriet.

Kriterier for fordeling af tilskud for 2022
Ved fordelingen af tilskud for 2022 er der lagt vægt på følgende hovedkriterier:

Demografiske og socioøkonomiske udfordringer 

Aktuelle økonomiske udfordringer

Vedvarende økonomiske udfordringer

Hovedkriterierne har – ud fra forskellige vinkler – det formål at pege på nogle særlige udfordringer, som kan medføre et udgiftspres for kommunen.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med aftalen om finansloven for 2017 blev der sat 300 mio. kr. (2017-niveau) af til en ny særtilskudspulje til kommuner i en svær økonomisk situation. Puljen fordeles efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier modtager tilskud i det enkelte år. Fordelingen sker uden forudgående ansøgning fra kommunen.