Om Frikommuneforsøg II

Den daværende regering og KL aftalte i økonomiaftalen for 2016 at igangsætte frikommuneforsøg i perioden 2016-2020, hvor udvalgte kommuner fik udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Formålet med frikommuneforsøgene var at få ny viden og praktiske erfaringer, der kunne bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.

Frikommuneforsøget var organiseret i netværk af frikommuner, der samledes om at lave forsøg inden for et fælles tema. Denne organisering havde til formål at understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats for at løse en fælles samfundsmæssig problemstilling.

I netværkene nytænktes indsatsen i tæt samspil mellem de deltagende frikommuner, som løbende gennem forsøgsperioden delte viden om og fulgte op på forsøgenes fremdrift, resultater, metoder mv. Aller frikommuner i et netværk gennemførte dog ikke nødvendigvis de samme forsøg inden for temaet.

Frikommunerne havde efter ansøgning fået mulighed for at blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag. Frikommunerne blev givet vide rammer for at nytænke deres opgaveløsning. Forsøgene måtte dog ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgerens retssikkerhed.

Kontakt

Linea Birch Hansen