Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af almen praksis 2024

Her finder du rapporten fra den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af almen praksis 2024

Danmarks Statistik har i perioden august 2023 til januar 2024 indsamlet data til undersøgelsen om borgernes tilfredshed med deres almen praktiserende læge.

I spørgeskemaet anvendes forskellige svarskalaer. Tilfredshed måles ved fem svarkategorier: meget utilfreds, utilfreds, hverken eller, tilfreds og meget tilfreds. Resultaterne af tilfredshedsspørgsmålene rapporteres som figurer, der viser svarfordelinger i kategorierne og som gennemsnit på skalaen 1‐5. Andre spørgsmål har svarskalaer for enighed, vigtighed, hyppighed, simple ja/nej og multiple svarmuligheder.

Fortolkning af resultaterne:

Undersøgelsens resultater kan i denne rapport fortolkes på landsplan og på tværs af sundhedsklyngerne. Sammenligning af resultater kan ske ved fx at se på fordeling af svar på den anvendte skala fra 1‐5 eller på de udregnede gennemsnit af svarene på skalaen.

Resultaterne i rapportens figurer er angivet med antallet af svar, hvilket bør tillægges opmærksomhed, når resultaterne sammenlignes. Jo flere svar, der er givet til et spørgsmål, desto mindre er usikkerheden, og dermed er der større sandsynlighed for signifikante forskelle (dvs. forskelle, der ikke er påvirket af tilfældigheder), når to resultater sammenlignes.

På landsplan er der tilstrækkelig med svar til at sikre, at forskelle over 0,175 point på skalaen fra 1‐5 er signifikante. På sundhedsklyngeplan afhænger signifikansen i forskelle af antallet af svar i de sammenlignede sundhedsklynger. Ved sundhedsklynger med ca. 400 svar vil forskelle over 0,3 point på skalaen være signifikante.

Undersøgelsens stikprøve er udarbejdet med henblik på at skabe et datagrundlag for sammenligninger af gennemsnit mellem praksisformer på landsplan eller mellem sundhedsklynger. For den enkelte sundhedsklynge kan sammenligning af resultater mellem fx to praksisformer kun ske med specifik udregning af signifikans på de konkrete resultater, der ønskes sammenlignet. Oftest vil det, for sammenligning af resultater med få antal svar, være mest korrekt, at sige noget om fordelingen af antal svar og ikke i procenter.