Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbud 2022

Her finder du resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbud 2022. Med det interaktive dashboard kan du se resultater i de enkelte kommuner og dagtilbud.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af dagtilbud er gennemført af Danmarks Statistik i oktober 2021-februar 2022. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). Dashboardet er inddelt i syv faner, som du kan skifte mellem i bunden:

  1. Geografisk overblik
  2. Gennemsnit på kommuneniveau
  3. Gennemsnit på tilbudsniveau
  4. Svarfordeling på kommuneniveau
  5. Svarfordeling på tilbudsniveau
  6. Kommunespecifikke spørgsmål på kommuneniveau
  7. Kommunespecifikke spørgsmål på tilbudsniveau

I toppen af dashboardet kan du vælge mellem forskellige grupper af spørgsmål. Du kan bruge den orange ”fortryd”-knap til at rydde filtre.

Bemærk, at visning af dashboardet kræver accept af cookies.

Fortolkning af resultaterne

Danmarks Statistik har vurderet signifikansen af resultaterne på kommune- og dagtilbudsniveau. Pga. de store forskelle i stikprøvestørrelser for både kommuner og dagtilbud samt forskelle i svarprocent, er det Danmarks Statistiks vurdering, at der kan udstikkes en ’tommelfingerregel’ for tolkning af resultaterne. Dvs. når betingelserne nedenfor er opfyldt, vil forskelle som regel, men ikke altid, være statistisk signifikante.

Sammenlignes resultater mellem kommuner, skal de observerede forskelle i gennemsnit på 5-punktskalaen på et spørgsmål være større end 0,1 point for at kunne sige, at der er en signifikant forskel.

Sammenlignes resultaterne mellem dagtilbud, skal de observerede forskelle i gennemsnit på 5-punktskalaen på et spørgsmål være større end 0,6 point for at kunne sige, at der er en signifikant forskel. Denne tommelfingerregel gælder sammenligning af dagtilbud med mindst 20 svar.