Bedre brug af sundhedsdata

Sundhed i fremtiden – ansvarlig brug af data til gavn for patienten

I det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal behandlingsrelevante data deles på tværs af patientens forløb, så viden ikke går tabt i ovegangene. Den praktiserende læge skal styrkes som de svage patienters tovholder. Det kræver at lægen hurtigt og nemt kan få overblik over de nødvendige oplysninger fra sygehuset. Og samtidig skal erfaringer og resultater fra patientens forløb bruges til at udvikle kvaliteten. Men det skal ske sikkert. Når brugen af data øges, skal både sikkerhed, fortrolighed og åbenhed styrkes.

Udspillet er struktureret i tre indsatsområder med en række konkrete tiltag:

  • Bedre datasikkerhed: Fokus på åbenhed om anvendelse af data, styrket fortrolighed om borgernes oplysninger og øget cyber- og informationssikkerhed.
  • Kvalitetsløft i behandling og forskning: Fokus på øget kvalitet og sammenhæng i patientforløbene på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner gennem bedre deling og brug af eksisterende data og gode rammer for forskning og life science
  • Tryg og tidssvarende lovgivningsramme: Fokus på at opdatere lovgivningen til en digital tidsalder, der understøtter digitalt samarbejde med og om patienten, og som skaber transparens om brugen af data.

Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet

Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet er øverste besluttende samarbejdsorgan vedrørende dataanvendelsen på dette område. Bestyrelsen sætter med fælles beslutninger og initiativer retning for udviklingen på feltet.

Bestyrelsen består af Sundheds- og Ældreministeriet (formand), Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Finansministeriet og repræsentanter for regioner og kommuner. Danmarks Statistik deltager som observatør og Praktiserende Lægers Organisation deltager i bestyrelsens arbejde, når der behandles emner af relevans for almen praksis’ rolle som dataansvarlig aktør. Sekretariatet er placeret hos Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet